هدف از خلقت انسان

Posted on at


 


انسان وجوبه كاينات موجود ناشناخته شده كه خلقتش مظهر بزرگ از مظاهر قدرت هاي ذات الله تعالي استخلقت اين مخلوق شرافت  مند عبث وبهوده نيست بلكه داري هدف عالي ومقصد پاكيزه اي است .فطرتآ در ذهن انسان بطور طبعي سه اختلاج مي نمايد:


1 از كجا آمده اي؟


2. براي چي آماه اي ؟


3. وبه كجا ميروي ؟ 


شريعت انسان ساز اسلام جواب هرسه سوال را ارايه فرموده است . 


از عرصه نابودي آماده ام براي  عبادت وتعظيم پروردگار وبسوي محل رضايت خداي خود كه همانا همان بهشت برين است .ميروم پس بايد فهميد مه هدف خلقت انسان معرفت وعبادت پروردگار است يعني اينكه انسان در روشنائي دين بخورد، بنوشد،بپوشد،برخورد درست با مردم وروابط بر قرار نمايد  


 


هدايات دين در تمام عرصه هاي زندگي اش مشاهده شود و در برابر حكم تكويني وشريحي  خداوند متعال از  قلب پاك تسليم باشد .. 


 


 About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160