نکاتی در را بطه با وظایف پدر

Posted on at


 


. مجموعه کوتاهی  راکه در واقع برگزیده های از نقش پدر میباشد لذا تقاضا می شود آن را با دقت بیشتری مطالعه نما ید سن بلوغ سن حساسیت است سن زود رنجی است با مختصر ناراحتی ونگرانی که بر نوجوان وارد می شود شور برمی آورد وفریاد سرمی دهد حدود تواقعات خود را از فرزندان نوجوان خود کمتر کنیدزیرا در غیر این صورت خود شما به زحمت خواهید افتاد معمولاهر چه فرزند شما بزرگتر می شود .وظایفتان دشوارتر می گردد دیگر نمی توانید به او تحمیل کنید .دیگر قادر نیستید که افکا ر خود را به او بقبو لانید .جوانان به ظاهر نصیحت پذیر نیستند ولی به نظر ما اگر با آنان به نرمی ومدارا واز روی خیرخواهی سخن گفته شود .پذیرای آن می باشند وبا همه مقاومتی  که در برابرشما دارند تسلیمند .فراموش نکنید که اگر فرد محترم ومورد علاقه ای به جای شما جوان را نصحیت کند بیشتر وزوتر به راه می آیند .ممکن است جوان در انجام مسؤلیت موفق نباشد .در این صورت سعی نکنید آبروی او را ببرید .بر عکس بکوشیدشخصیت او راحفظ کنید وبه او روحیه بدهید که خود را نبازد .هرگز جوان را سرزنش نکنید ونگویید که وقتی من به سن تو بودم چنین وچنان بودم .زیا د نباید آدمی همیشه در کارش موفق باشد .برای اوقات فراقت جوانان فکر کنید .طوری برنامه بریزید که ساعات آنها پرشور و وقت وفرصتی برای فساد وولگردی واعتیاد نداشته باشند بیکاری بلای بزرگ است .فرزند شما جوان است انتظار نداشته باشید که همه ی امور را آن چنان انجام دهد که مورد نظر شما ست آنها از قد دراز شده اند وبه نظر بزرگ می رسند ولی درعمل هنوز کم  تجربه وناپخته اند .جوان گاه گاهی سر از گستاخی در می آورد .


ولی در واقع چنین قصدی ندارد این امر ناشی از استقلال طلبی وآزادی خواهی


آنهاست  شما به جوانان احترام بگذارید تا راه احترام کردن را بیا موزند با آنها صحبت کنید وبه آنها شخصیت بدهید .پدرانی که بین عمل وگفتارشان بین کرداروامرونهی شان تفاوت است هر گز نخواهند توانست در فرزندان موثر با شد160