مادر

Posted on at


مادران

آرزو دارم آرزو

خیال هر عاشق باشم، خیال عاشق مادران

تا مادران را در بستر عشق بخوابانم

چون بیدار شوند غسل از اشک عاشقان گیرند

و عطری از از وصال با پدران

آرزو دارم آرزو تا به مادران عشق ورزم

حتا اگر به قیمت جانم تمام شود

آرزو دارم آرزو

که به شادی ویا ناراحتی مادران جان دهم

آرزو دارم آرزو

بستر از گل شوم و حوض از عطر

و آب از شراب و سر آب خیالات مادران

آرزو دارم آرزو

آرزو دارم که کلمۀ والای مادر را

چنین تجزیه کنم و خود

چنین نقش داشته وبازی کنم

م: محنتت کشم

ا: آزار بینم

د: دردت کشم

ر: رحمت بارشوم

تا باشد مرا در دنیا رَدّ دام شود

آرزو دارم دشت بی پایانی باشم

وشیر های بیرحم تا باشد

کسانیکه مادران را اشک،

درد و غم میدهد، و داده است

تنش را دریده و قلبش را نگهدارم

! مادر! مادر

آرزو دارم آرزو

آرزو دارم که بامرغهای هوایی

یکجا بر قله های افتخار برسی

دست در بحر شویی

غذا در آفتاب پزی

و خوان در مهتاب

آرزو دارم تا باشمال ملحمگون

ونسیم هوا یکجا بر صورت مادران بوزم

و از حالت دل ایشان جویا شوم

تا چگونه میتوانم پسر خوبی برایش باشم

آرزو دارم آرزو

آرزو دارم تا شامل درقلب مادران شوم

تا بدانم احساس مادری چیست؟

آیا برای یک لحظه آن احساس را

برمن توان است؟

آرزو دارم آرزو طوفان سیاه دل باشم

تا در قهر خویش

ظالمان را و دشمنان را

در قهر خویش گرفته

به تنور دوزخ اندازم

و کباب ساخته

به شیر های جنگل افریقا

 آرزو دارم جنگی باشم

که فقط هدفم دشمنان باشد و

محافظت مادران

آرزو دارم آرزو

آرزو دارم درختی باشم

تاهمیشه بر مادران سایه داشته باشم

و تا ابد با یکپاه برای مادران ایستاد باشم

آرزو دارم آرزو

آرزو دارم با شنیدن نام مادران

همه درود گویند واحساس کنند

آرزو دارم همیشه سر بلند باشید مادران

آرزو دارم دیگر به خاطر مان

اشک نداشته و خاطر تان جمع باشد

به آرزوی روز رسیدن و برا آورده شدن آرزوهای مادران

خصوصاً مادران افغانستان

نویسنده حکمت الله عزیز

پایان

 

 

 

 

 

 

 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160