تاثیرعلم در زندگی انسان

Posted on at


 


درتعریف وتوصیف علم هرقدربگوییم کم است زیرا هیچ کلمه قادربه وصف آن نیست آموختن علم آنقدرمهم است که خداوند متعال درقرآن کریم که رهنمای بشریت است مسلمانان را به یاد گیری آن امر کرده تا آنجا که آموختن آن را فرض کرده است زیرا علم چون چراغیست که چشم های کور را بینا می کند وپرده جهل ونادانی ازمقابل چشم های انسان دورمیکندواو را از نادانی وبی سوادی که خود به معنی کوربودن است رها میسازد کسانی که از این گنج گرانبها بی بهره مانده اند در زندگی شان بارها وبارها به مشکلاتی برمیخورندکه بعضی اوقات هیچ راه حلی برای آن ندارندبه طورمثال انسانهای زیادی هستند که درگذشته به خود زحمت نداده وبخاطر یاد گرفتن علم هیچ تلاشی نکرده اند واکنون آنها این رنج را در زمانی میبرند که پیری وعاجزی به سراغ شان آمده است وهرکدام ما شاید تا امروز متوجه این موضوع شده باشیم که رنج امروز آسودگی فردا رابه دنبال دارد وبایدبه حال آنهای که این موقع را ازدست داده اند افسوس خورد


تمام پیشرفت های که در دنیا وجود دارد از جمله پیشرفت در علوم طبی زراعت اقتصاد صنعت وخلاصه درصدهاوصدها بخش دیگر از برکت همین علم است باعلم انسانها توانسته اند خواب های شانرا به واقعیت تبدیل نمایند وبه بزرگترین آرزوهای زندگی خود برسند وبهترین زندگی را داشته باشند به هراندازه که مردم یک کشور برای آموختن آن صادقانه زحمت بکشند وسطح علمی شانرا بالا ببرند به همان اندازه یک کشور پیشرفته ومردمان مبتکر خواهند داشت علم قوه فکری وذهنی انسان را بالا میبرد وانسان را به آزادی میرساند انسان همواره میتواند بخاطر حل مشکلاتش راه حل پیدا کند وانسان های که از لحاظ علمی در یک سطح بالا تری قرار دارند میتوانند یک مشاور خوب و ورزیده باشند علم باعث میشود که انسان در زندگی اش برعلاوه مادیات به معنویات نیز توجه کند وفقط به ظاهر اشیا نبینند وچشم انسان را بخاطر دیدن حقایق باز میکند حتی باعث میشود که انسان خود را بشناسد دلیل پیدایش خود را بداند واینکه در زندگی به دنبال چه چیز باید باشد قلب انسان را روشن میکند وتاریکی وخصلت های بد را از آن دور میکند باوجود این همه چگونه میتوان از علم دوری کرد وآن را نادیده گرفت؟About the author

160