زعفران یا طلای سرخ

Posted on at


 


زعفران قیمت ترین (مصاله) جهان را تشکیل میدهد


طی چند سال گذشته افغانستان با ایران که یکی از بزرگترین صادر کننده زعفران در منطقه میباشد به یک رقیب تبدیل گردیده است


داستان تولید زعفران افغانستان از ولایت هرات آغاز گردیده جای که نخستین بار (40) هکتارزمین زعفران زرع گردیده تا برای کشت خشخاش بدیل باشد


کشت زعفران اکنون به (9) ولایت گسترش یافته وهرسال دهاقین بیشتراز گشت خشخاش دست برداشته ودرعوض به زرع زعفران آغاز مینمایند


زعفران که در آشپزخانه های آسیای به حیث (ادویه و مصاله)بکار میرود بنام طلای سرخ یاد میشود زمانیکه حاصل آن برداشته شد در بازار جهان دارای قیمت خیلی بلند میباشد زعفران میتواند نسبت به تریاک بیشتربا ارزش بوده وکشت آن ساده میباشد.بهترین زعفران را میتواند تحت شعاع مستقیم آفتاب کشت نمود و نسبت به دیگر نباتات مانند گندم به آب کم نیاز داردیک جریب زمین حدود یک کیلوگرام زعفران حاصل میدهد که دست کم چند صد دالرامریکای ارزش دارد در صورتیکه بتواند زعفران دارای کیفیت عالی را تولید نماید ولی میتواند تا ده برابر قیمت بیشتر در بدل هرکیلوگرام بدست آورد


زعفران نوع از ادویه است که از گل زعفران بدست میآید علاوه استفاده درعذا از زعفران در ادویه ها لوازم آرایشی استفاده میگردد


زعفران به هوای گرم تابستان خشک ضرورت دارد امامیتوان در زمستان های سرد الی منفی (10) درجه سانتیگراد وبرای مدت کوتاه ماندن زیربرف مقاومت نماید در صورتیکه درمحیط مرطوب کشت شود این نبات به آبیاری  نیاز دارد پیاز زعفران که تخم آن میباشد در طول سال در خاک باقی میماند یکبار که کشت شد میتواند برای پنج سال الًی هشت سال گل  تولید نماید این پیازها هرسال دوبرابر بیشتر میشود با آن هم به یک اندازه صبر نیاز است! زیرا این نبات در فصل اول گل نمیکند


فصل کشت زعفران در خزان بوده و کارگران را که در فصل کشت و کار به آنها نیاز است از کار نمیکشد اما جمع آوری حاصل زعفران مانند جمع آوری حاصل کوکنار یک کار خیلی پرمشقت برای کارگران میباشدزنان واطفال نیز میتوانند با جدا ساختن گل زعفران ازین بته بنفش در جمع آوری حاصلات کمک نمایند این کار در داخل خانه صورت گرفته میتواند و زندگی کارگران را به خطر نمی اندازد از آنجا که تریاک میتواند از طریق جلد جذب گردد خطرآن وجود دارد.کسانیکه درکشت ویا جمع آوری حاصلات آن دخیل اند معتاد شوند


کشت زعفران هنوز یک کار دشواربوده زیرا از 15 هزارگل آن یک کیلوگرام زعفران بدست میآیدهرگل آن سه رگ داشته و آنرا باید زریعه دست از دیگر قسمت های گل جداساختنسبت حمایت محدود در بازاریابی زعفران افغانی تا حال صرف به بعضی از کشورهای همسایه راه یافته است اما طوریکه این ادویه نیاز مبرم سراسر جهان را تشکیل میدهد عوامل زیاد برای زعفران افغانی موجودمیباشدAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 569
160