آخربه آرزو هايم رسيدم.

Posted on at


 


                                                                                        


اين مهم نيست  راه آرزو خود را از دست دادم اين مهم است ديگر چگونه ميتوان آرزو هاي خود را بدست آورد.


من دختري هستم هيچگاه اجازه فاميل نداشتم تا به مكتب بروم تا درس بخوانم با آنكه بسيار زياد علاقه مند بودم تابه آرزو هاي بزرگ كه داشتم برسم بزرگ ترين آرزويم اين بود مثلي ديگر زنها كار بكنم زحمت بكشم


باآنكه اجازه فاميلم نبود دست زير الاشه ننشسته آغاز به خياطي كردم بلاخره روزي رسيد بايد به شر كت ها لباس بدهم از همين راه توا نستم


مصرف خود خانواده خود را بيدا كنم  همچنان سبب مضدر خدمت در جامعه خود باشم  وبه آرزو هاي خود نيز رسيدم  از همه ميخواهم هيچگاه به زندگي تسليم نشويد وبكوشيد كه چگونه ميتوانيد  تا به آرزو هاي خود برسيد  با سعي كوشش شما هم ميتوانيد  به آرزوخود وهم سبب خدمت به خانواده وكشوري خود شويد.


چه زيباست زندگي كه به خاست خود انسان بيش برود وآنرا به اثري زحمتي كه كشيده است بدست بيآورد.


انسان موفق كسي است بامشكلات زندگي مقابله ميكند وكاميابي بدست ميآورد.


وزندگي كردن برايش لزت بخش ميباشد.چه زيبا ست زندگي كردن به خاطري ديگران به مثلي باراني كه قطره قطره از وجودي خود را براي ديگران مي ريزاندوفداي ديگران ميكند.


اي انسان تو بهترين كس هستي تا براي ديگران كمك   كن وخوشي درچهره آنها نمايان ساز    بس دريغ از هر نوع كمك نكن.


 


 


 


                                                ترتيب كننده شگوفه صديقی


                     


 About the author

160