کوشش برای امنیت

Posted on at


 


نیروهای ملی افغان سال ها سعی ورزیدند تا حمایت مردم رابدست آورند روستایان که توسط دشمنان صلح تهدید شده اند به خاطر ترس جان شان نتوانسته اند با مامورین امنیتی تماس بگیرنداما حالا این وضیعت تغیر کرده است و مردم افغانستان این را درک کرده اند که اردوی شان نیرو  های مسلکی اند که بخاطر تامین امنیت از جان شان هم دریغ نمی کنند.وکوشش می کنند تا صلح وامنیت را در سراسر این کشور بوجود بیاورند وموفقیت در راه صلح ودربرابرجنایتکاروهراس افگنان از آن کس است که به مقامات محلی شان در مورد فعالیت های مشکوک خبر دهند


متاسفانه در چند سال گذشته افغانستان از هیچ نوع امنیت بر خوردار نبود و به مردم انواع واقسام ظلم وستم می شد اما این وضیعت حالا تغیر کرده ومردم از حقوق خویش برخوردار اندوحالا هم درافغانستان نسبت به کشور های دیگر صلح وامنیت کافی وجود نداشته که نیروهای امنیتی ما در تلاش آن اند ودر سراسر کشور مامورین امنیتی یک موج جدید حمایت از نیرو های کشوررا مشاهده می کنند


وبه خاطر تامین صلح در کشور باید مردم هم با نیروهای امنیتی همکاری کنند که یک گفته معروف است که اعتماد باید کسب گردد.نیروهای ملی امنیتی افغانستان در جهت بدست آوردن این امر بسیار پلشرفت کرده اند.با دیدن این پیشرفت مردم افغانستان به کمک وهمکاری شان پاسخ داده اند


وهمچنان نگرادی های نسبت به ۲۰۱۴ در دل های مردم افتیده اما با خاطر جمع باید ګفت که نیروهای افغان آمارگی خاص را برای آن در نظر دارند


وقسمیکه نیرو های ملی امنیتی افغان مسولیت های امنیتی را در مناطق بیشتر کشور به عهده می گیرند نقش امنیت نیز در حال تغیر استAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160