معلولیت

Posted on at


بر اساس معیارهای علمی معلولیت عبارت از وضعیت فردیکه به دلیل نقص فقدان یا بی موازنه گی در زمینه های جسمی/ روانی/ ذهنی


و حسی حین انجام فعالیتهای که بطور طبیعی از هر انسان انتظار میرود محدودیت دارد یا نا توان است.


و معلول جسمی به فردی گفته میشود که در یک یا چند عضو مانند دستهاپاها/ لگن خاسره/ ستون فقرات و گردن نقص باشد. طوریکه قادر به انجام بخشی از فعالیت های عادی توسط آن اعضای نباشد و آن شامل انواع فلجها/ بی موازنه گی اسکلیتی/ اختلالات بیولوژیکی(بیماران قلبی/ کلیوی/ ریوی و ....) و سالمندان میباشد.


البته در مجموع همه اینها عیب نیست بلکه نوعی تفاوت است.


تفاوتیکه فرد معلول را از دیگران جدا میسازد چیز مطلوب و خوشایندی نیست زیرا معمولا توانایی آن را برای انجام بعضی فعالیت های طبیعی محدود میکند از این رو بهتر است که علل و عوامل ایجاد آن شناخته شود و تا حد ممکن از ایجاد آن پیشگیری به عمل آید عمده ترین علل و عوامل معلولیت عبارت اند از: بی موازنه گی ژینیتکی عوارض دوران بارداری مادران و زایمانهای غیر طبیعی/ بیماریهای مکروبی/ استفاده خود سرانه از دواها/ ضربه و تصادم ناشی از جنگ/ انواع ماینها و مهمات منفجرناشده و انواع سانحه طبیعی و غیر طبیعی که اکثر آنها قابل اجتناب و جلوگیری اند . این افراد حق دارند هم مانند دیگران از حقوق سایر اتباع کشور مستفید شوند اما بدلیل نا مناسب بودن فضاها و محیطهای شهری و موانع فرهنگی از کمترین حقوق خود بی بهره اند طوریکه با دیده ترحم نگریستن بسیاری از افراد جامعه و یا شنیدن اصطلاحات و واژه های منفی و مبتذل از اشکال معلولیت آنها را آزار میدهد.


افراد معلول برای برطرف کردن نیازهای مادی و در دسا گرفتن امور زندگی خویش لازم است به خود متکی باشند تا بتوانند جلو دلسوزی های بیهوده افراد دیگر را بگیرند و این امر از طریق اشتغال و استقلال مالی آنان امکان پذیر میباشد.


با در نظر داشت اینکه اشخاص دارای معلولیت جزیی از اجتماع ما هستند و مانند سایر انسانها حقوق و مکلفیت های در برابر جامعه دارند ما نیز در برابر آنها مکلفیت ها و مسولیتهای اسلامی و انسانی داریم که برخی از آنها چنین است: بلند بردن سطح آگاهی عامه نسبت به حقوق و توانمندی های اشخاص دارای معلولیت.1


2:همکاری با اشخاص دارای معلولیت در وقت ضرورت شان.


3:دادن حق اولیت در استفاده از بس ها/ بانکها/ نانواییها/ مغازه ها و سایر بخش های خدمات عامه.


4:سهیم ساختن آنها در سایر فعالیت های اجتماعی/ اقتصادی/ سیاسی و فرهنگی.


5:ایجاد زمینه های کاری مناسب مطابق با تواناییهای شان.


6:حفظ احترام و عدم استفاده کلمات منفی بیانگر انواع مختلف معلولیت ها در برابر ایشان.About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160