صلح : زندگی معرفه

Posted on at


                                               


                                                


اخیرا از32برادر هراتی که مجبور به جنگ علیه دولت شده بودند درجامعه استقبال بعمل امد ملا صفی الله افرمانده این گروه


گفت ازمدت چهارسال بدینسودرصفوف دشمنان قرارداشتم اما اکنون با پروسه صلح پیوستیم


زمانی که اعضای این گروه ازخدمات که دولت جمهوری اسلامی افقانستان به مردم ارایه میکند اگاه شدند تصمیم گرفتند تا


ازتشدد دست بردارند


ملا صفی الله یاد اورشدما نیزخواستیم تا از تسهیلات چون انرژی برق اب اشامیدنی جادهای قیرریزی شده ویک زندگی با امنمسالمت امیزمانند مردمان دیگرمستفید شویم زیرا اینها حق ما است به اساس اظهارات مولوی غلام سرورریس شورا صلح هرات این سومین گروه ازبرادران ناراضی در ولایت هرات است که درما مبارک رمضان بابرنامه صلح وادغام مجدد افقانستان


می پیودنند اوگفت مابه قریه انها رفته وبا ایشان صحبت نمودیم تا روز های عید همراه باخانوادها ی شان تجلیل نمایند انها در مورد این که جامعه شان نسبت پیوستن به پروسه صلح وادغام مجدد از چه مزایا مستفید خواهند شد معلومات دادند  مولوی سرورافزود اگر ما یک کس را متقاعد سازیم تا با پروسه صلح بپیوندد این کار اثرمثبت رابالای امنیت بجا خواهد گذاشت پیوستناین گرو 32 نفره بسیارمهم میباشد زیرا یک تغیر مثت را درامنیت منطقه مشاهده خواهیم کرد عبدالله جوانترین عضواین گروه


32 نفری برادر ناراضی است به گفته وی زندگی در کو ه ها وجنگ کردن علیه مردم ودولت خود برایش بسیار دشوار بود


وی افزود هرگذ نمیخواستم تا با شورشیان بپیوندم اما در صورت عدم همکاری انها خانواده ام به مرگ تهدید کردند حالا مافهمیدیم  که زندگی درصلح نسبت به سپری نمودن وقت درکوها تا چه حد زیبا است بر نام صلح وادغام  مجدد  برای هر دو


انعده افرادکه به پروسه صلح میپیوندند ونیز برای جوامع شان مفیده مباشد برای انانیکه با پروسه صلح میپیوندند زمینه اموزش


های مسلکی دربخش های نجاری ترمیم موتر ویخچال فراهم میشود همچنان ودر بخش دریافت کار با ایشان کمک صورت


میگیرد جوامع از پروژهای انکشافی مانند بازسازی مکاتب سرک پل دیوارها استنادی وکانال های ابیاری مستفید میشود  


 


 About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160