اضرار مشروبات الکولی

Posted on at


یکی از گناهان کبیره در شریعت اسلامی نوشیدن مشروبات الکولی است خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ترجمه(ای کسانیکه ایمان آورده اید!شراب قماروبتهاوتیر های قرعه پلید ازعمل شیطان اند پس از آنها دوری کنید وشما راازیادخداونماز باز دارد پس شما دست برمیدارید؟)

پس شراب چیست؟

شراب یکی از زیانبار ترین مواد مخدر برای صحت وسلامتی است.نخستین اثر زیان آور الکول متوجه مغز وعصاب سیستم مرکزی انسان است .ونوشیدن نوشابه های الکولی در ابتدا موجب نوعی آرامش کازب وافراطی می گردد.ولی پس از مدتی اثرات واقعی آن ازجمله ناهماهنگی درحرکات عضلات/اختلال در تصمیم گیری/آسیب عمال حرکی/کندی فعالیت های دماغی وفکری /سوزش قلب/پرحرفی/دوتا دیدن اشیا/ضعف قرینه واعصاب وچشم به ظهور میرسد.

بزرگترین خطر الکول آنست که سیستم اعصاب انسان را معتاد میسازد.زیرا مقداریکه درمرحله اول حالت نشه رابه بار میآورد.در دفعات دوم وسوم اثر مطلوب نمی بخشد.وبرای بدست آوردن همان حالت اولی شخص غلط فکر میکند.بعد بااستفاده دو یا سه بار اغتیاد به آن میشود.

تاثیر الکول برقلب وششها:

الکول به نسبت یک درصد درخون سبب میشه که نبض در یک دقیقه ده بار بیشتر بتپد.با تداوم شراب نوشی.شخص معتاد به شراین تاجی مغزی مبتلا میشود  وانسان درمعرض سکته قلبی قرار میگیرد.ویگانه مداوای آن ترک سگرت والکول بطور مداوم است.

الکول ونقص ویتامین ها:

یکی ازعوارض تجزیه الکول دربدن تخریب ویتامین است.که درنتیجه فرد دچار کم خونی .خسته گی.تمرکز ضعیف سستی وبیحالی میگردد.الکول یک ماده ادرار آور است ومیتواند سبب کم آبی سلول هلی بدن شود.بادفع ادرار همراه با

اب  ویتامین ومواد معدنی از بدن خارج میشود.وسبب لرزش دست ها/کلالت زبان/ضعف عضلات وحساسیت پوست ظاهر میشود.اگر باز هم ویتامین کم شود.منجر به فلج شدن دستها پاها وورم قلب میشودAbout the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160