چگونه میتوان امنیت رادرکشوربوجود آورد؟

Posted on at


برای بوجود آوردن امنیت درکشور خود باید درقدم اول اقتصاد خوبی داشته باشیم.


وبودجه خوبی که برای زیاد نمودن عساکر واردو درکشور به مصرف برسانیم.تاآنان به امنیت کشور سعی ورزیند.واگرخواسته ما این باشد که درکشور خود صلح وامنیت بوجود بیآوریم باید باهمدیگر اتحاد وهمبستگی داشته باشیم.واین یکی ازمهم ترین عناصرآوردن صلح میباشد.


وهمچنان پشرفت نمودن یک جامعه ارتباط مستقیم به امنیت جامعه دارد.


وگزینه دیگر ازبین بردن جنگ وجدال های اجتماعی میباشد.زیرا همین مصالح باعث نا امن شدن درجامعه میشود.


برعلاوه این های تربیت اطفال نیز ازمهم ترین وظیفای افراد یک جامعه میباشد.زیرا وقتی اطفال به صورت درست درجامعه تربیه نشودباعث هرج مرج هلی زیادی می گردد وامنیت جامعه برهم میزند.اختلاف های بین طبقات مختلف جامعه درصورتیکه هرکدام شان به فکر منافع شخصی خود باشند وهزاران مورد دیگر امنیت وصلح را ازمردم یک جامعه صلب میکند واین مشکلات زمانی ازبین میرود.که تمام مردم بدون درنظرگرفتن تفاوت های قومی ونژادی واجتماعی تنها وتنها به هدف پشرفت وداشتن یک جامعه که اطفال وفامیل شان بتوانند باخاطر جمع زندگی کنند.تلاش نمایند وهمین سعی وتلاش انسانهای می توانند امنیت رادریک جامعه برقرارسازد.وبرقرارسازی امنیت درکشور وظیفه تمام انسانها بوده وماباید به این وظیفه وجدانی سعی وکوشش نماییم تادریک جامعه آرام


 


 وسراسربا امن ثبات زنده گی نماییم.


برعلاوه این های حکومت نیز باید به امینت کشور کوشا باشد:بطور مثال باید کوشش نمایید تا اختلافات را از بین اقوام مختلف از بین ببرد.


ونیز عساکر باید در امنیت شهر باید کوشا باشن تا دربین مردم درسرکهای وجاده های اختلاف بوجود نیآید ویک دیگر ازعلت آن می توان جمع آوری متعادهای باشد.اگر دولت دراین کار سعی نمایید می تواند امنیت رابیش از حد سازد متسفانه دراین زمینه چندان توجه صورت نگرفته.واین معزل روز افزون است.


وهمچنان دولت ما باید برای تقویت نمودن پروسه صلح کوشش نمایید تامخالیفین وطلبان به جمع مردم کشور بپونند .


واگرماهمین نکات ذکر شده را بصورت درست انجام دهیم میتوانیم صلح وامنیت را بوجود آوریم تامردم مابصورت درست زنده گی آرامی وباامنیت داشته باشن.


ودراخیر آروز من این است که در کشور عزیز ورنج دیده ماهمیشه صلح وثبات بر قرار باشد.About the author

160