اطاعت نکردن از پدر و مادر

Posted on at

از ابو عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه روايت شده که گفت: از پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسيدم: کدام کار را خداوند دوستتر مي دارد؟ فرمود: نماز را در

وقتش. گفتم: سپس کدام را؟ فرمود: جهاد در راه خدا را.  گفتم: باز کدام را؟ فرمود: احسان به والدين را

از ابو هريره رضي الله عنه روايت است که: مردي به حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم آمده گفت: يا رسول الله! کدام کس به خوش رفتاري ام سزاوارتر است؟ فرمود: مادرت. گفت: باز کدام؟ فرمود: مادرت. گفت: باز کدام؟ فرمود: مادرت. گفت: باز کدام؟ فرمود: پدرت

3 - از ابو هريره رضي الله عنه روايت است که: پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: به خاک ماليده شود، به خاک ماليده شود، و باز به خاک ماليده شود، بيني آنکه يکي از والدينش را و يا هر دو را هنگام کلانسالي دريابد، ولي حق شان را اداء نکرده باشد، پس او به بهشت داخل نگردد.

4 - از اسماء بنت ابي بکر رضي الله عنهما روايت شده که گفت: مادرم در زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم در حاليکه مشرک بود، به خانه ام آمده از پيامبر صلي الله عليه وسلم فتوا طلبيده گفتم: مادرم نزدم آمده در حاليکه طمع دارد به او کمک نمايم، آيا با مادرم پيوستگي کنم؟ فرمود: بلي، پيوندت را با مادرت پيوسته دار.

5 - از ابو عيسي مغيره بن شعبه رضي الله عنه روايت است که:پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: خداوند بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را که بر شما واجب است و طلب آنچه را که از شما نيست و به گور کردن دختران را و نمي پسندد براي شما قيل و قال (گفتگوي زياد) و کثرت سئوال و ضايع کردن مال را

.

.امید که برای همه مفید واقع شده باشدAbout the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160