حافظه چیست؟

Posted on at


این وبلاک داری دو بخش بوده است که بخش اول ان قرار ذیل است


حافظه عبارت از فعالیت و عملکرد ذهنی ما است. که ما قدرت حالت های خود اگاهی مانند خواسته ها، احساسات وعواطف، اندیشه ها، و افكار را حفظ کرده تا در موقع ضرورت انها را دوباره بشکل درست برای ما باز می دهد 


حافظه می تواند به ما قدرت بازشناسی و مراجعه به گذشته را بدهد یکی از دانشمندان غربی بنام مارسل پروست در مورد حافظه ای انسان چنین اظهار نظر میکند اصطلاحی که این دانشنمد در مورد حافظه بکار گرفته است عبارت است از" حافظه، مکانیسم ی است که به اجازه میدهد تا زمان گذشته را دوباره در یابیم". نکته قابل ذکر این است که حافظه ای ما داری صور مختلفی، که شکل های اصلی انها قرار ذیل است 


 


 حافظه بینایی، حافظه شنوایی، حافظه حرکتی و حافظه لامسه


اما در مورد انواع حافظه چی؟؟؟


ما دارای دو نوع حافظه هستیم که عبارتند از حافظه ای موقت و حافظه ای دائمی که هر کدام را بشکل مختصردر وبلاک دیگر بیان به می پردازیم


نویسنده: نعمت صاحبیAbout the author

niamat-sahabi

Niamat Sahabi Was Born in Kabul Afghanistan he is studyig Law in Faculty of Law in Cairo University

Subscribe 175
160