قهرمانان سرحد

Posted on at


                                                    


جنرال احمد زی گفت.این مدال ها برای پولیس سرحدی کندهار به خاطر قدر دانی از وظایف خطیر ایشان در امر دفاع کشوردربرابردشمنان به انها اعطا گردید پولیس افقانستان مدافعان خط مقدم سرحدات افقانستان هستند پولیس سرحدی متشکل از مردان وزنان افقان که در خط مقدم دفاع از کشوردرسرحدات کشورقراردارند برایتامین امنیت سرحدات ومصونیت افقانها با انجام هزاران کیلومترگزمه درامتداد سرحد سد راه جنایتکاران قاچاقبران ودشمنان میشوند که خواهان برم زدن صلح وثبات درکشور هستند این مامورین پولیس سرحدی با ایثار وفداکاری ازجمهوری اسلامی افقانستان دفاع میکنند وولایت کندهار افتخارداشتن چنین افسران پولیس سرحدی رادارد از رهبری وجرت این افسران زمانی قدر دانی بعمل امد که پاسوال گل نبی احمد زی قوماندان پولیس سرحدی دوتن ازافسران ارشد زون سوم پولیس سرحدی را با تفویض مدال ها افتخار بخشید درحضور مامورین عالیرتبه ولایت کندهارمل پاسوال تفسیرخان خوگیانی قوماندان زون سوم پولیس سرحدی وسمونوال فضل خلیل کریمیریس ارکان این زون مدال های افتخار را دریافت نمود جنرال احمد زی افزود. این مدال های افتخار به پولیس سرحدی زون سوم بمنظور قدردانی از موفقیت های انها در برابردشمنان کشور به انها تفویض گردید همه افقانها مدیون این مردان وزنان افقان هستند وما نیز به انها ارج گذاشتیم About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160