رای برای صلح

Posted on at


                                                


 مریم امسال 18 ساله شده وچند روز پیش کارت رای دهی رابدست اورد اودر باره انتخابات اینده بسیارامیدواراست اوبه گفت این وجیبه هر افقان است که درانتخابات اشتراک نمایند ودرباره اینده شان تصمیم بگیرند ما باید برای اعمارکشورخود یکجا کارکنیم وبرای تامین امنیت وصلح همکاری نمایم زندگی صلح امیزحق هرافقان است از تمام افقانها میخواهم که در پروسه رای دهی سهم بگیرند
About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160