قربانی به معنای چیست و چه حکم دارد ؟

Posted on at


بنام خداوند مهربان


قربانی به معنای چیست و چه حکم دارد ؟قربانی حیوانی هست که برای نزدیک شدن به خداوند (ج) و رضای الله ذبح میشود


هر مسلمان عاقل و بالغ با توجه به معیار های شرعی ثروتمند باشد بخاطر بدست اوردن رضای خداوند (ج) قربانی میکند وبه این طریقه هم به خداوند (ج) نزدیک میشود وهم یک کمکی به فقیرا میکند و به مردم نزدیک میشود


قربانی نشان دهنده این هست که یک مسلمان اماده هست تا به وقت نیاز همه هست و بودش را در راه خداوند فدا کند . 


قربانی به چه کسانی فرض هست ؟


قربانی یک عبادت مالی است که بر هر مسلمان عاقل بالغ با توجه به معیار های شریعت ثروتمند محسوب شود فرض است .


ایا بخشیدن قربانی به مدارس ولیله ها درست است ؟


بلی اینجا هم جایز هست که شخص قربانی اش راخودش ذبح نکند و به نیازمند ببخشد .


ایا استفاده کردن پول قربانی در جاهای دیگر جایز است ؟


مصرف کردن پول قربانی در جاهای دیگر جایز نیست هر عبادت جای جداگانه دارد  جای زکات , صدقه , فطر, و قربانی, جدا است هر کدام شان جای یک دیگر را گرفته نمیتواند هر کدام شان جای خود را دارد .ایا  پس از خرید قربانی دیگران رادر ان شریک ساختن جایزاست ؟


از یک نفر تا هفت نفر منتواند در یک حیوان بزرگ شریک شوند فرق نمیکند که هفت نفر با هم شریک شوند بخرد ویا اول یکی خرید کرد و بعدا دیگران در ان شریک کند بابراین از هفت نفر تجاوز نکند .


ایا با پول که ازطریق غیر مشروع بدست امده است قربانی کردن جایز است ؟در دین مقدس اسلام امر کرده است اگر پول از راه نامشروع به دست امده باید پس به صاحب اصلی اش برگردانند شود واگر صاحب اصلی اش نامعلوم باشد بدون کدام انتظار بایید پول را به فقرا و موسسات خریه بدهند وان را پیش خود نگه ندارند


پس از این رو درست نیست که با پول که از راه نا مشروع بدست امده قربانی شود .


عبادت باید پول حلال انجام شودنویسنده : موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160