ازدواج

Posted on atیکی ازپدیده های مهم ازدواج است ولی متاسفانه درافغانستان نظربه رواج های ناپسندنامزدی وازدواج اطفال یک امرمعمولی بوده که برزنده گی دخترهاوپسرهااثرات منفی می گذارد


.
دختران آسیب های زیادراتحمل می کندازادوج درسن پایین به طرزنامناسبی دختران رامتائرمی سازد.ازدواج درسن طفولیت برای دختران زیان آوراست.
ازدواج درسن طفولیت دختران راازخانوداه های شان دورمیکنندازدواج پیش ازوقت دختران یکی ازمورادنقص آوردرکشورمان است بیشترازخانواده ها هستندکه دخترهای خودرابه سن کودکی به ازدواج اجباری مجبورمی سازند


 دختری  که هنوز سن واقعی خودراتکمیل نکرده است چی می داندکه زنده گی چی است  چرامجبوراست که کسی رانمی شناسدبااویک عمرزنده گی کنندچرا؟
چرامادران به این موضوع فکرنمی کنندکه دخترشان می تواندبااین شخص زنده گی کرده می تواندیانه؟ دخترحق داردکه خودش همسرزنده گی خودراانتخاب کند.
وقتی دخترراضی نیست نبایدکسی سردخترفشاربیآوردتامجبوربه این ازدواج شود.
چرادخترقربانی این همه کارهاشودچرابایدبه زوراین کارشودچرا؟خانواده هابه دلایلی مختلف دختران خودرامجبوربه ازدواج اجباری می کنند   
ویابه دلایلی ضعف اقصادی دختران رامجبوربه ازدواج می کننددختران ازدرس وتعلیم وتربیه دوربشوند


 
About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160