دوستی

Posted on atدوستی یگانه پدیده است که انسان رامیتواند از تنهای ظاهری واجتماعی انسان را دورمیسازد. وفتی ازدوستی ایرادکلام مینماییم .پس باید به انتخاب دوست سعی وکوشش زیادنمود. بخاطر دوست بهترین رول در پیشبرداموردوستی صادقانه، ودوستی خوب میباشد .دوست بایدصادق ومهمترازهمه باید بانیت نیک وسلوک صاف باشد


.
دوست خوب باعث نجات انسان از هرمصیبت  میگردد،حتی باعث ازبین بردند افسرده گی انسان میگردد،بخاطری که دوست است انسان را بهتر درک ،کمک وهمکاری کند. دوستی باعث درک انسان ،همدلی وسهل شدن امور دربین افراد به خصوص دربین جوانان میباشد. زیرا در روزگارفعلی هرجوان دارای یک دوست حتابیشترازیک دوست دارد


.
اما
مشروط براین که دوست ازهرنگاه واقعادوست باشد...مثلا درخوشی انسان بامسروریت آن شریک وخدای نکرده درغم واندوه انسان همدرد وهمراه انسان باشد. دوست اهل بایددوست خودرااز اعمال بد،نارواوزشت،فساداخلاقی،کینه وعداوت به دورساخته واورابانصایح سودمند وارزنده اش ازمنحرف شدن آن نقش دوشت خوب وصادق راایفانماید.
دوستی نباید براساس مقصدهای مادی،مقاصدشخصی،عقده ها،وبخاطر خواسته های باطل باشد.دوست بایدعمقاازقلب به دوستی خود بکوشد تا واقعایادگار خوب به این عهدوپیمان باشد.وهمچنان  این پدیده نیک را به سلوک نیک به قلب پاکش بپرورانر.
اما..
دوستی باهرکس ارتباط به فرد دارد. باید انسان درانتخابش بکوشد ودرآن ازهرجنبه بی اندشدو وغور نماید زیرا این دوستی در واقع همان (همراز ،همدم ،وهم درک )پیدااست. آین وآن راتشخیص بدهد،حتا لازم است فرد بخاطردوست بودن خود بایدامتحان بدهد،تا فردای روز نادم وپشیمان نیایند...........
زیرا بهترین همراز ،همدم، بهترین خواهر وبرادر درواقع همان دوست نیک است


..
(به امید دوستی های پاینده وجاوید.)About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160