خسته شدن یعنی این

Posted on at


 

 همه چیز مات و مبهوت به من نگاه میکنند

،ستاره ها آسمان درخت هاو زمین

انگارمنتظر دیدن آینده ی من اند

حرف به اینجا کشیده است

نه میشود که جلو رفت نه به گدشته بر گشت

من فقط مانده ام  به سوی کجاقدم بر دارم

همه ی جاده ها بوی دروغ میدهندو با غبار دروغ پوشیده شده است

فقط میترسم که راه ترا شتباه نکنم

راهی که مرا به آغوش پاک تو میرساند

 تا بگویم دیگر خسته ام خسته ام از همه

دست هایت را باز کن خدایا اینبار آمده ام تا برای همیشه بخوابم

فقط خوابم میاید...

میخواهم چند لحظه آرام بگیرم و بعد برای همیش بخوابم

فقط خواب است که  مرا نجات میدهد و بس

 

نویسنده:سوسن رحمانی

 

!About the author

susan10rahmani

susan rahmani one of the womensannex writer .

Subscribe 0
160