میخواهم به تو فکر کنم

Posted on at


 اگر تو نباشی


من ذوب میشوم


اگر نباشی


دنیا سراب بد بختی برایم معلو م میشود


اگر تو نباشی


به آرزو هایی که دارم نمیرسم


من چقدرافسون تو هستم شاید بدانی


حضور تو چشم هایم را اشغال کرده


لحظه ای از تو غافل نیستم


تو را در ذهن خود آنقدر بزرگ ساخته ام که نمیتوانم بیرون کنم


تو روشنی هستی که به زندگی ام داخل شدی


تو روشنی هستی که دنیا را باخود روشن کردی


بسیار تنها شده بودم


تو برایم خصوصیترین قسمت زندگیم شده بودی


من میترسم با این عشقم کسی حسودی نکند


با این عشق با این  که در کنارم هستی زندگی میکنم


میخواهم در همه جا ترا نشر کنم


تا همه  بداند که تو خیلی با وفا هستی


در مانده وامانده بودم اما تو چشم هایم را باز کردی و سویت نگاه کردم


متو جه تو بودم


احساس میکردم که یک عاشق دنبال معشوقش است


کتاب


نویسنده : فاطمه فرح
About the author

samira_noori

she is lade which lives in Kabul and love her Afghanistan

Subscribe 0
160