نقش زن در تربیه اولاد وطن

Posted on at


 


زن نیمی از پیکر جامعه میباشد. و زنان نقش مهم واساسی را در تربیه اولاد وطن دارند زمانیکه یک زن فهمیده ودانا اولاد خود را تربیه میکند وبداند که تربیه او چی تاثیری در آیندء او خواهد داشت .مطمعنن درتعلیم وتربیه ء اوکوشا خواهد بود وهمین سعی وتلاش اومیتواند جامعه را به سوی بلندی ها سوق  دهد، چون کودکان امروز افراد بزرگ جامعه خواهند بود. و این همان کودکانی اند که در آیند با افکار های متفاوت واستعداد های خاص خود جامعه را ترقی وپیشرفت خواهند داد.


 ویک زن باید اولاد خود را طوری تربیت کند که شخص مفید وسالم وافتخار آور برای کشور خود باشد .نه مانند کسی که مایه ننگ وسر افگندگی خود ، فامیل وجامعه خود باشد وباعث متضرر شدن در جامعه گردد .متسفانه در جامعه فعلی ما از اینگونه افراد به کثرت پیدا میشود. البته باید گفت: که تنها  تربیه مادر یا پدر نیست که باعث بوجود آمدن اینگونه افراد میشوند. بلکه خود جوان باید کوشش کند که هم نشین بد نداشته باشد دوست خود را فهمیده انتخاب کند، از افراد فاسق دوری کند.وهمیشه مواظب خود باشد.چون پدر یا مادر همیشه همراه او نیست. و والدین مثل یک رهنما هستند که راه خوب وبد را نشان میدهند وتا حد توان خود آنها را به راه راست هدایت میکنند. خلاصه جامعه رنج دیده ما به جوانانی نیاز دارد که حال وآینده کشور را ساخته وآنرا مترقی سازند.واین وظیفه  دست بوس مادر مهربان وزن جامعه است.About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160