تعین مهر ارزش قائل شدن به مقام والای زن است نه توهین به آن

Posted on atتعین مهر یکی از مسائلی است که همیشه مورد تعرض دشمنان اسلام و پرچم داران دموکراسی غربی قرار گرفته است.


میگویند: که تعیین مهر بمفهوم اهانت است نسبت به زن که به وی ارزش کالائی میدهد.


در جواب چنین میگوییم:


مهر در اسلام عبارت از حقی است که پس از ایجاب و قبول و عقد نکاح برای خانم ها قابل پرداخت میباشد، زن از این حق میتواند هر نوع استفادۀ مالکانه بنماید، حق مهر با وقوع طلاق و یا مرگ شوهر زایل نمیشود،  تا زوجه بعد از طلاق و یا مرگ همسر هم از آن استفاده کند.


بناءً مهر چیزی نیست که در بدل زن به پدر یا مادر و سایر اقاربش پرداخته شود و حکم بیع را بخود بگیرد، بلکه تقدیم مهر بمثابۀ یک هبه و تحفه به همسر، در حقیقت ارج گذاری بمقام زن و ادای شکران احسانی است متقابل که مرد را بعنوان شریک زندگی خود می پذیرد.


مهر انگیزه ایست هدفمند برای ایجاد اعتماد به دوستی و حفظ پیوند متین و مشروع زنا شویی، تا هر فضول باالهوس میل بیجا به تأمین روابط نا جایز و گذرا با زنان خوشباور نکرده موجبۀ اغفال آنان را بار نیارد و با عزت و حیات ایشان بازی نکند.در جهان دموکراسی به نسبت نبود چنین تضمین حقوقی و اخلاقی است که  همۀ دختران مظلوم بامید همسر شدن از نو باوه گی تا پایان دورۀ جذابی و طراوت شان چندین بار دست بدست مردان بی احساس، بی ایمان و فاقد عطوفت میگردند، بازهم اطمینان نیست که اکثر این مظلومه ها تا آخر عمر بدریافت همتای سعادت خود (شریک زندگی) برسند یا نرسند.


متأسفانه دین، قانون، فرهنگ و یا مرجعی بازپرس در نظام های دموکراسی وجود ندارد که چنین جنایات جنسی، تحقیر و توهین مداوم زنان، مأیوس از حقوق طبیعی، مدنی و سرنوشت آنان را از کسی پرسیده بتواند.


بلند ترین گراف میزان طلاق در دنیای دموکراسی نیز ناشی از نبود هیچ نوع ضمانتی حقوقی و انگیزه­ای انسانی و معنوی برای ادامۀ حیات زنا شویی است، در حالیکه در کشورهای اسلامی و بطور خاص در افغانستان میزان طلاق ناچیز ترین رقم را بمقیاس جهانی نشان میدهد.


بدتر از این روش های غیر انسانی در مقابل دختران مظلوم و نا آگاه در دنیای دموکراسی، بحران تن فروشی با مجوز رسمی دولت ها است که بعضاً از طریق ویترین ها بطور عریان با اعلان نرخ همبستری در انظار همه نمرده گان بیروح و فاقد وجدان قرار می گیرند. چنین است ارزش کالایی زن در نظام های غیر اسلامی و دموکراتیک.


اگر منحیث انسان بر وضع زن در جوامع باصطلاح مدنی و دموکراتیک اندکی مکث و تأمل صورت گیرد که دختران با هر شقی مفسد چه خوش تیپ چه بدفوکس، صرف در بدل مشتی پول به ناخواه هم­ آغوش میگردند، اینجا است که واژه های کفر، استعمار و دموکراسی بصورتی درست تبلور می یابند.


در پایان این مبحث باید گفت که مهر نماد عزت، وقار، غرور، افتخار و آیندۀ مطمئن زنده گی زن مسلمان را تعریف میکند، نه قیمت آن را که بعنوان خلیفۀ خداوند(ج)، تعیین ارزش آن چون قیمت کل هستی حدس زدنی نیست.


نگارنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160