دنیایی آرمانی

Posted on at


 


ببین در چه دنیایی زندگی میکنی!


جایی که فقط تملق حکومت میکند...


هوس ها برتو غالب میشوند...


تغیر رنگها دگرگونت میسازد...


بوی بد بی اعتمادی نابودت میکند...


زنده بودن درین دنیا چه لذت دارد...؟!


دنیایی که پر از پلیدی هاست...!!


خسته ام از این همه رنگ بازی ها...


دوست دارم دنیایی را که مردمانش همه یک رنگ اند.


 دنیایی که فقط بوی عشق به زندگی مفهوم ببخشد...


دنیایی که اشک سرور در چشم مادران حلقه زند، نه اشک غم ازدست رفتن فرزندش.


دنیایی که هیچ طفلی دامنش از خون نزدیکانش رنگین نیست.


دنیایی که صداقت و یکدلی اصل قرار داده میشود.


دنیایی که برای همه آرمانیست...


 


نویسنده :  نگینه نیازمند


 


 


 


 About the author

nigin123niazmand

Nigin niazmand one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 40
160