جوانان

Posted on at


 


جوانان نیروی قوی وفعال جامعه های بشری بوده که بانیروی جسمی وفکری شان مصدرخدمات ارزنده میگردند. وبدون موجودیت آنان درکارهای اجتماعی،یک جامعه رنگ ورونقی چندان نخواهد داشت همین قشر فعال است که تغیرات متنوع و نواوری ها را درعرصه های اقتصادی، فرهنگی علمی، کشاورزی، تجارت را دریک جامعه به وجود میاورد. این شخصیت ها نیرومند بادرک مسولیت های اجتماعی خویش میتوانند باآموختن علم ودانش استعداد های خویش را رشد داده وبخاطر وطن، مردم و خانواده مطابق ذوق واستعداد خویش آماده هرنوع خدمت شوند. اما جوانان به خاطر پیشرفت درعرصه های زندگی ورشد نبوغ خود نیاز به همکاری بزرگان و والدین دارند. زیرا خانواده ها هستند که درساختار شخصیت یک جوان رول بسیار مهم وارزنده دارد وهمچنان علاوه از خانواده دررشد استعداد جوانان محیط تعلیمی، تحصیلی، ارگان های ذیربط دولتی نیز مسولیت دارند که زمینه های آموزش علم ودانش رابرای جوانان مهیا سازند زیرا اگر دولت به خاطر رشد استعداد های جوانان زمینه آموزش را مهیا نسازد درآن صورت در رشد ذهنی وفکری نوجوانان نواقصی بوجود میاید که بالای جامعه اثر گذار بوده وحتی آن جامعه را به طرف نابودی کشانیده میتواند. 


  


درافغانستان درطی بیشتراز سه دهه جنگ اکثریت جوانان درجنگ بزرگ شده وآسیب دیده اند واز محیط تعلیمی دورمانده وبخاطر پیداکردن نفقه فامیل خویش سرگردان هستند که درحالت سرگردانی وگیر ودار زندگی فرصت برای آموزش برای شان میسر نشده است که با آموختن علم ودانش در، رشد استعداد خود پیش گام باشند.دراین جا وظیفه فامیل های محترم ودولت است که زمینه ی تحصیل، علم ودانش وکار را برای جوانان ونوجوانان مساعد سازند.زیرا یک جوان درمرحله ی رشد جسمی وتکامل مغزی خویش قرارداشته وآماده گرفتن وجذب هرپدیده ی نومیباشد. بنابرآن درقسمت آینده جوانان بی توجهی  وبی مسولیتی نباید کرد.


 


 


خطاب به جوان افغان: ای جوان غیور افغان، تو شخصیت هستی که درجهان نظیر نداری ، باوجودیکه درسه دهه جنگ دست وپنجه نرم کردی باز هم اینقدر مستعد، با هوش وزحمت کش هستی که باعث افتخارسرزمینت شدی.تو توانایی آن را داری که سرزمینت را یک باردیگرآباد گردانی چون اشعه ی نامریی داری که میتوانی با آن سرزمینت را چنان روشن بسازی که جهان را به حیرت بیندازد، زیرا سرزمین تو درطول تاریخ قهرمان تولد کرده وتوهم ازجمله قهرمان های این سرزمینی.پس نگذار ملیت پرستی، قوم پرستی، تعصبات بی مورد وطن عزیزت را نابود کند وباز هم مهاجر گفته توهین مان کنند، نگذار از نیروی فوق العاده تو سواستفاده کنند،نگذار که باردیگردرجهان تروریست خطاب شویم. همیشه به این بکوش که مصدر خدمت برای مردم مظلومت باشی واین را به یاد داشته باش که ما همیشه بهترین بودیم وبهترین هستیم.


نگینه" نیازمند"


 About the author

nigin123niazmand

Nigin niazmand one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 40
160