راز از زندگی

Posted on at


راز زندگی عمل کردن است..

عمل کردن به کاری که به نفع جامعه وخود شخص تمام شود انسان را به قله های اسمان می رسانند..

من در صنف سوم مکتب بودم که علاقه به درس های مکتب نداشتم ولی یک روز شود که تصمیم بگیرم که در درس هایم کوشش کنم ودرجه اول صنف شوم و این شود که به تصمیم کامیاب شوم . امروز شما در چهار اطراف خود افرادی را میبینید که انسان های هم وجود دارد که تنها حرف میزنند وعمل کردن درکاری به وجود شان دیده نمیشود ان اشخاص کسانی اند که در زندگی کامیاب نمیشود..

حرکت کردن در کاری باعث میشود که در زندگی انسان برکت پیدا شود ..چنانچه خداوند می فرماید (از تو حرکت از من برکت )

من انسان هستم که در زندگی عمل دارم واین را به تمام انسان ها توصیه میکنم .تا به کاری اقدام نکید  در زندگی به ارزوهای تان نمیرسید .

 About the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160