برقه تاریخ انقضا ندارد!

Posted on at


امروزه تمام ما شاهد آزار و اذیت دختران درسرک ها و کوچه های کابل هستیم، خشونت علیه زنان در سراسر جهان وجود دارد، که در افغانستان شاهد افزایش اش هستیم ، اکثر کسانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند سعی بر جلو گیری ازنشر خبر در رسانه ها میکنند، زنان قشر عظمی از جامعه را تشکیل می دهد، که بنا به همین فیصدی اندکی از زنان را در اجتماع مشاهده میکنیم ، زنانی که برای خرید به بازار می آیند و دخترانی که شامل مکاتب هستند و عده ی دیگر به مراکز آموزشی مشغول اند.کثری از زنان جامعه به هر نوع پوششی باز هم مورد خیابان آزاری و دیگر خشونت های فزیکی و روانی قرار میگیرند. متاسفانه در کشورم از نوع فجیح اش وجود دارد. دغدغه ی من این است که چرا ما انسان ها کرامت مان را زیر پا میکنیم؟! چرا زنان جامعه ی مان مظلوم تعریف میشوند ؟چرا قشر دیگری از جامعه ی مان، مردان ، خود را به جای ما زنان نمی گذارند تا درک کنند و بفهمند که خشونت علیه زنان منصفانه نیست ؟! چرا های زیادی وجود دارد..! باید متاسف باشیم از این شهری که مردان را گرگ می نامند و زنان را سیاه سر ! ، زمانیکه می بینیم و می شنویم دختری توسط پدر و برادرش زنده بگور شده این بزرگترین و بدترین رنج است، وقتی نزدیکترین کسانیکه حمله به جانت کند آن زمان است که دیگر باور به افراد جامعه نخواهی کرد ، آیا آنزمان از تو کسی حمایت میکند ؟ کی به حرف هایت گوش میسپارد؟ ما حقوق بشر نداریم ، اگر میبود قانونی را برای مان طرح میکرد . قانونی که اگر به یک مرد حق زنده بودن را میدهد پس به من هم بدهد. میخواهم قانونی داشته باشم که هما نطوری که تو حق زندگی و نفس کشیدن را داری من هم داشته باشم ، ولی نه از نوع زندگی ی تو! بلکه به نوع انسانیت که کرامت همه ی انسان ها مورد احترام باشد ، بیشتر از این چیزی نمیخواهم!


به واقع تاسف دارد زمانیکه در سرک ها و کوچه های شهرت قدم را با ترس و لرزش بگذاری، و نگران این باشی که مبادا چشم گرگ صفتان به تو خیره شود! نفس ها را شمرده شمرده بکشی و سرت را خم بگیری تا مبادا بفهمند تو وارد اجتماع شان شدی، خود را بپوشان دختر! برقه تاریخ انقضا ندارد این هم برای تو ساخته شده تا تو برای کسی عریان نشوی تا تو ذهن مردان را آلوده نکنی. مراقب نحو پوششت باش تا برچسپ فاحشه گی نخوری . زن بودن، سیاه سر ، ضعیفه ، مظلوم ، جنس بودن ، و هر آنچه که تو نامیده می شوی از ابتدای خلقتت با تو نبوده است! زمان تغییر کرده است من ، تو ، ما ، همه تغییر کرده است

About the author

160