معلم

Posted on atسپاس و ستایش از آن خدای بزرگ، برکت برآموزگار بشریت و بزرگ معلم آدمیت. او که درمدرسه دیانت بر اساس واقعیت از آنحضرت دانش آموختند و بر دیگران آموزیدند، سلام بر معلم و احترام به پیشگاه آموزگار که هر چه آدم دیروز و امروز دارد همه از آن معلم است. آموزگاران چهره های درخشان تاریخ اند آنها بودند که حقایق و اسرار شریعت را شناختند و بر آنها اخلاص نهادند و برایگان بهترین هدیه به جویندگان دادند شمع محفل بشریت اند و نور افگن درراه آدمیت چه بسا صاحبان زر و زور آمدند و رفتند و بدبختی های بمیان آوردند و بیادگار گذاشتند ونفرین نثار شان میشود


 


و در مقابل دانشجویان ظهور نمودند و بدون خشم حکومت کردند و بر دلها نشستند و در تاریخ عنوان والقاب شان را بر خط درشت بر صفحات نیک نامی نوشتند __ معلم ای آموزگار، ای مهربان پدر دستت را میبوسم و بر دیده می مالم و در مقابلت سر احترام فرو می آورم و روزت را گرامی میدارم، ترقی، پیشرفت، علمی و معرفت هر روز و روزگار زاده زحمات و حاصل سعی تلاش تو است. ای کاش قدر واقعی تورا میدانستند و بر اندازه لازم به احترامت میپرداختند


 


دل خوش دار و لب به سخن بگشای روز روز تو است و اگر موتر و تعمیری در اختیار تو نیست مغزهای حقیقت جو و دلهای حکمت اشنا از آن تو است دیده های دانشجو به تو می نگرد و گوش های نسل آزاده در انتظار نوای تو اند، خدایا تا آفتاب ضیا دارد و ماه نور تا زمین بگردش است و شب و روز برفت آمد و تا بادها میورزد و باران میریزد و درختان میوه میاورند و بلبلان نغمه سرا و تا پول پرستان مشغول پرستش پول اند و زورمندان بفکر زور گویی و تا خانه فقیری چراغ است، معلم را از حوادث نگهدار و سعادت دین و عافیت دنیا را در اختیار او بگذار ... آمین 
About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160