پیدایش تلیفون

Posted on atواژه تلیفون مرکب از دو کلمه است. تلی به معنای دور وفون به معنای صدا صوت تلیفون وسیله است که ما را قادر می سازد که با دوستان وخویشاوندان که هزاران کیلومتر از ما فاصله دارند صبحت کنیم در دنیای کنونی تلیفون به صورت یک ضروریات زندگی بر آماده است از تلیفون در تجارت خانه ها ادارات منازل وکار خانه ها استفاده ها میشود همه میدانیم که گرامبل الکسندر گرامبل تلی فون را اخترا ع کرد داستان آن بسیار جالب است


به دوم ژون سال 1875 برمیگردد یعنی وقتی که گرابل به همرای دستیارش توماس واتسون بر روی مشکلی مربوط به تیلگراف کار میکردند گرام بل در کنار دستگاه گیرنده تیلگراف در یک اتاق ودستیارش در اتاق دیگری بود واتسونارتشعانی را در یک نوار آنی ایجاد نمود گرامبل در اتاق خود این ارتعاشات را در اتاق خود به صورت جریان الکترکی در یافت کرد وسخت دو چار حیرت شد پس به سرعت به اتاق دیگر رفت ودریافت که نوار آنی ارتشعات یافته را در یک نوار آهنی ایجاد نمود میان قطه های آهن ربا جریان الکترکی را در سیستم متصل وبا آن ایجاد نموده است این مشاهده تاریخی بود که به اختراع تلیفون انجامید در دهم مارچ 1876 گرامبل توانست مکالمه تلیفون را به معرض نمایش گذارد ایا میدانید که تلیفون چگونه کار میکند ؟تلیفون دو بخش اصلی دارد قسمت دهنی وقسمت گوشی قسمت دهنی تلیفون به صورت یک فرستنده وقسمت گوشی آن  به صورت یک گیرند عمل میکند وهر دوی آنها در محفظه محصور شده است وبه وسیله یک  رشته سیم  به یک دیگر متصل هستندند وقتی ما در قسمت دهانی تلیفون صبحت میکنیم دیافراگمی که به آن متصل است شروع به ارتشاع مینماید به طبق این ارتشاعات جریان متغیر تولید میشود این جریان وسیله سیم خط تلیفون وگیرنده از تلیفون دیگری انتقال میابد این جریان متغیر ارتشعاتی را در دیافراگم متصل به گیرنده ایجاد نموده پس به امواج صوتی اصلی تبدیل میشود فرد که در طرف دیگر تلیفون قرار دارد واضع صدای گوینده را میشنود


همین فراینده میان گیرنده ما دهانی تلیفون در طرف دیگر خط روی میدهد به این ترتیب دونفر میتوانند از طرق تلیفون با یک دیگر صحبت نمایند امروز تمام کشور های دنیا شبکه خطوط تلیفونی وسیعی دارند این شبکه از شهری به شهردیگری واز کشور به کشوردیگری  ارتباط هستند توسط تلیفون دنیا کوچک به نظر می آید.


 About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160