معلم

Posted on at



سپاس و ستایش از آن خدای بزرگ معلم آدمیت، او که در مدرسه دیانت بر اساس واقعیت از آنحضرت دانش آموختند و بر دیگران آموزانیدند. سلام بر معلم و احترام به پیشگاه آموزگار که هر چه آدم دیروز و انسان امروز دارد همه از آن معلم است آموزگار چهره های درخشان تاریخ اند. حقایق و اسرار شریعت را شناختند و بر طبق اخلاص نهادند و برایگان و بهترین هدیه بجویندگان دادند شمع محفل بشریت اند و نور افگن درراه آدمیت چه بسا صاحبان زر و زور بدبخی ها را نمیان آوردند و بیادگار گذاشتند و لعنت نفرین نثارشان میشود


 


و در مقابل دانشمندان ظهور نمودند و بدون خشم و خدم حکومت جاوید را بمیان آوردند. و تاریخ عنوان و القاب شانرا برخط درشت بر صفحات نیک نامی نوشتند و حفظ نموده است. معلم ای آموزگار، ای مهربان پدر دستت را می بوسم و بر دیده می مالم و در مقابلت سر احترام فرو میاورم و روزت را گرامی میدارم. ترقی، پیشرفت، علمی و معرفت هر روزی . روزگاری زاده زحمات و حاصل سعی تلاش تو است ای کاش قدر واقعی تو را میدانستند و بر اندازه لازم به احترامت می پرداختند


 


دل خوش دار و لب به سخن بگشای روز روز تو است اگر دالر، تعمیر و  ثروت در اختیار تو نیست، مغزهای حقیقت جو و دلهای حکمت آشنا از آن تو است دیده های دانشجو به تو مینگرند و گوش های نسل آزاده به انتظار نوای تو اند. خدایا تا آفتاب ضیا دارد، تا زمین بگردش است و شب و روز برفت آمد و تا بادها میوزند و باران ها میریزند و درختان می آورند و گلها خشبویند و تا پول پرستان مشغول پرستش دالر اند و زورمندان بفکر زورگویی و مکاران در اندیشه هیله و فریب و تا خانه فقیری چراغ است و بچه نادار به قلم، معلم را از احوادث نگهدار و سعادت دین و عافیت دنیا را در اختیار او بگذار ... آمین 




About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160