صورت زیبا نکوست سیرت زیبا بجو

Posted on at


صورت ها همواره نشان گر سیرت انسان ها است سیرت های زشت توسط صورت های زشت پوشانیده شده است به هر اندازه که صورت ظاهری انسان نا زیبا جلوه می کند به همان اندازه سیرت ودرون نازیبا دارد اکثر مردم به این نظر هستند که سیرت در آدمی مهم است نه صورت  در حالیکه صورت نماینګر سیرت و درون انسان است اګر توجه به صورت ظاهری انسان ها نماییم در می یابیم که افراد زیبا و خوشرو دارای اخلاق وسیرت نیک  هستند و بیشتر مردم به آنها علاقمندی نشان می دهند این بدین معنا نیست که تعداد کثیر از افراد به خاطر زیبایی ظاهری شان به آنها تمایل دارند بل همان سیرت است که صورت او را خوشایند ساخته است خلاصه این سیرت است که صورت ها را زیبا و نازیبا نشان می دهد . در غیر آن تمام انسان ها را خداوند ج از همان ابتدا زیبا خلق کرده است و هیچ انسان از بطن مادر زشت خلق نمی شود این طبیعت و سیرت انسان است که صورت زیبا او را به مرور زمان نازیبا و زشت می سازد و کمتر مورد پسند مردم قرار می کیرد .زیبایی و زشتی محصول نگرش، تصورات و برداشت ها افراد از خود و از پدیدهای مورد نظر است رفتار ها و اندیشه های آدمی در زیبایی یا زشتی صورت او تاثیر بسزایی دارد اگر دنبال زیبایی صورت دایمی هستید پس رفتار و افکار خود را بهبود بخشید، خود به خود صورت تان زیبا جلوه می کند هر قدر انسان در د ل خود کینه ورزد و حسود ی کند به همان اندازه فشار روی صورت او آمده وصورت اش از تاثیر کینه توزی و حسودی زشت می شود پس باید در این مورد کوشا بود چون بحث زیباییی وزشتی از قدیم الایام مطرح است و از قصه های قرآنی به این نتیجه می رسیم که پیامبران الهی بسیار زیبا خلق شده بود ند . که ماجرای دست بریدن زنها در سوره یوسف می تواند اثبات بر این موضوع است .  بنا خداوند خود زیبایی را دوست دارد چنانچه حضرت محمد ص می فرماید خداوند ج زیبا ست و زیبایی را دوست دارد و خوش دارد که اثر نعمت خود را بر بنداش ببیند ، که در اینجا منظو می تواند از همان زیبایی سیرت باشد . همچنین حضرت علی کرم الله وجهه نیز فرموده است ! صیانت زن اورا شادابتر و زیبایی اش او را پایدارتر می کند و زکات زیبایی پاکدامنی و عفت است    زیبایی مرد وقار اوست
About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160