ایا زنان و مردان با هم تفاوت دارند

Posted on at


 


اگر ادعا کنم که هیچ تفاوت بین زن و مرد ندارد از حقیقت و نصوص صریح قران کریم چشم پوشی نمودیم همان است که میگوییم تفاوت بلی نه تبعیض. در بین زنان و مردان تفاوت های وجود دارد که این تفاوت ها هرگز از مقام انسانی زنان چیزی نمی کاهد. وحقوق ایشان را پایمال نمیسازد.و در مواردیکه عده ظاهر بین انرا تبعیض میپندارد.مانند شهادت دو زن در مقابل مرد ویا مسله میراث و امثالهم مسایل اند. که باید با سایر حقوق مقایسه ومحاسبه گردد.که با شمردن ق دیگرا تعادل حفظ شده است. اگر یک دختر به اندازه نصف پسر مستحق میراث است. به خاطریکه مسله نفقه  مسکن ولباس بدوش مردان است. واگر شهادت دو زن معادحقول یک مرد حساب شده این یک امتیاز است نه توهین.چون دین کوشیده مسولیت را از دوش زنان که کانون اصلی خانواده اند بردارد.تفاوت ها و تناسب هاییکه در اسلام بین زنان و مردان رعایت شده .به تحقیق و بررسی  دانشمندان متخصص ومحقیقین نیاز دارد. که من دراین باره نمیتوانم به همه ابعاد ان بپردازم و انچه را لازم میدانم بنویسم این است که دین اسلام افرینش مرد رااز یک سرشت میداند.واسلام اولین دین بوده. که زنان را زنده به گورشدن نجات داد. وایشان را مانند مردان صاحب حقوق و امتیاز خوانده است. اگر زنان مانند به کارهای  شاقه صنعتی سوق داده نمیشوند.و یا در جنگها شرکت نمیکنند.زاده همین تفاوت است.که انکار ان دلیل عقلا نیت وشاهد عدالت پسندی نخواهد بود.


           جهان چون چشم وخط و خال و ابروست


 


          که هر چیزش به جای خویش نیکوستAbout the author

160