آرشیف ملی افغانستان

Posted on at


"آرشیف ملی افعانستان" اداره است که همزمان با(موزیم ملی) ایجاد گردیده و در آن اسناد تاریخی از قبیل فرمانها/ وثایق/ قباله ها/ نکاح خانه ها/ روزنامه ها/ عکس ها/ اسناد دولتی/ حکمنامه ها/ مصوبات تاریخی/ اقرارنامه ها/ معائدات دولتین/ و آثار نادر چاپی نگهداری میشود.


آثار اولی که در موزیم ملی افغانستان نگهداری میشد نسخه های از قرآنکریم/ تفاسیرو کتبی را احتوا میکردکه با حط زیبا نگاشته شده و دارای لوحه های مینیاتوری و جدولهای طلا کاری شده بود با گذشت زمان آثار دیگری نیز جمع آوری شد که باعث غنا مندی (موزیم ملی) و (آرشیف ملی) گردید.


منبع آرشیف ملی افغانستان کتابخانه است که در زمان امیر حبیب الله خان تنظیم و در زمان شاه غازی امان الله به کتابخانه ملی مبدل گشت در این زمان نسخه ها و اسناد دستنویس و خطاطی شده جمع آوری گردید و (بنیاد کتابخامه خطی افغانستان) در منزل پنجم وزارت اطلاعات و فرهنگ گذاشته شد و در سال 1352 (به آرشیف ملی) مسمی گردیده ساختمان دیگری برای آن اختصاص یافت.


این ساختمان یک اثر تاریخی است و در زمان امیر عبدالرحمن خان در محوطه باغ چرمگیری کابل بنا یافته که از جمله بهترین باغ های شهر کابل به شمار میرفت.


و پس از اعمار جاده سالنگ در زمان ریاست جمهوری محمد داوود در کنار آن جاده قرار گرفت.


(آرشیف ملی) دارای دو بخش عمده نسخ خطی و اسناد تاریخی است که در تالار نسخ خطی آن پیرامون 15000 جلد کتاب پشتو/ دری / عربی و بعضی از نسخه های خطی زبان های دیگردستنوشته های از قرآنکریم در چندین نسخه/ رساله ها/ دیوان ها/ کتب ادبی/ تاریخی/ فلسفی و قطعه حط ها موجود است.


این تالار شامل 160.000 قطعه سند تاریخی میباشد.


در آرشیف ملی قطعه از قرآنکریم وجود دارد که تعداد مجموعی صفحات آن به سی صفحه میرسد و در هر ورق آن یک پاره کامل قرآن عظیم الشان با هنر خط هفت قلم خطاطی و با آب طلا هر صفحه آن تذهیب کاری شده است دیدن این نسخه و توجهی که در خطاطی و گنجانیدن یک پاره کامل در هر ورق آن به عمل آمده است انسان را به حیرت وامیدارد.


از جمله عکسهای قدیمی امیر شیر علی خان گرفته تا این اواخر در آرشیف نگهداری شده استAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160