جا یگاه زن درافغانستان

Posted on at


 

زنان امروزی درتمام  جوامع,به نحوه  شرایط رفت بار و محرمیت از حقوق انسانی راپشت سرگزاشته است و درحالی است که زن پا به پای مرد وشاید بشتر از آن درپیشرفت جامعه انسانی نقش داشته است.

زنان مسوولیت های بسیاری مانند مادرشدن ، دوران شیردهی ، پرورش و تربیت نسل انسانی رنج های فراوانی متحمل شده اند.

در حالیکه اسلام نه تنها زن را حقیر نشمرده است بلکه به او ارزش و مقام والی داده است اهمیت نابرابری زن ومرد درتمام جامعه بشری موجود است اما  این اصل درجامعه سنتی افغانستان عینی تر است وبا نگاهی گذرا میتوان در یافت که در این  جامعه همیشه به زن به دیده  یک برده دردست مرد  نگریسته  و همین  باعث برتری جویی مردان شده است.

و همچنان طرفداران حقوق زنان در افغانستان عوامل نابرابری زن و مرد را در این کشور را بیشتر متوجه دین اسلام  است آنها به این عقیده هستند مسا ئلی چون آداب و سنن غلط و بر جا ی مانده از سالهای  قبل جنگ و خشونت راحی توان جز این عوامل به شمار آورد طوریکه مشاهده میکنید همین حالاهم به زنان به چشم حقارت می نگرند  و رحم و شفقت شان به طفل 4 الی 5 ساله نمی آید و بعضی از افراد جامعه وحشاینه آنها را در مورد تجاوز  قرار می دهند و آنها را وادار به ازدواج  های  اجباری می نمایند و زنان از دست ظلم و ستم دست به خود کشی و خود سوزی و... می زنند  که این موارد برای مسلمانان شرم آور است چون اسلام در همه کارها سهولت و آسانی را برای ما آورده است بشرط آنکه  قوانین  اسلام  را  پیروی  نمائیم.

 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160