احزاب سیاسی در افغانستان

Posted on at


 


از آنجایی که احزاب سیاسی نقش موثر و بر اندازه ی در کشور های دموکراسی دارد یک رکن اساسی دموکراسی میباشد چون بدون احزاب سیاسی دموکراسی معنای ندارد.


وحزب از لحاظ تعریف هم به عده از شخصیت های فکری که از نظر خواست مبارزات یکسان فکر میکنند و هم عقیده هستند برای تشکیل یک نظام جدید ، آوردن تغیرات در نظام و از این رهگذر تشکل اجتماعی را بوجود می آورند اطلاق میگردد.


رکن اساسی احزاب سیاسی داشتن پشتوانه مردمی است و همچنان حزب سیاسی باید به مردم وعده های قانع کننده بدهد و شکل دوام دار به فعالیت های مبارزاتی خود ادامه دهد ولی تا کنون احزاب سیاسی افغانستان پشتوانه مردمی ندارد


 .


زیرا احزاب سیاسی افغانستان بنابر سلیقه های قومی ، سمتی ، مذهبی ، لسانی ایجاد گردیدهو تا هنوز هیچ نوع وعده قانع کننده به مردم نداده زیرا احزاب سیاسی افغانستان تا هنوز خط مشی برای رفتن به به پیش ندارند و تنها در بعضی موارد رهبر یا یک عضو ارشد این احزاب در مورد بعضی مسایل ابراز نظر میکنند با آن هم اگر از سوی بعضی ها چراغ سرخ و یا سبز برایشان نشان داده شود از سر مسایل به اسانی میگذرند بدون درنظر گرفتن آنچه به مردم وعده داده اند در کشور ما نیاز مبرم است که مسولین احزاب بپذیرند که جامعه و مردم  چهار اصل اساسی و کلی را با خود دارند که جدا نا پذیر اند و احزاب سیاسی افغانستان که تا حال روی این چهار اصل توجه ی به خرچ نداده از این پس متوجه گردد.


1 مسولین باید بدانند که مردم دارای فرهنگ است ، شاید دربعضی مناطق قویتر و در بعضی مناطق ضعیف تر باشد ولی بیدون فرهنگ نیستند.


2 مردم دارای اقتصاد هستند یعنی هر کدام کار میکنند و برای تامین معیشت شان مزد بدست می آورند از این طریق زندگی خویش را به پیش میبرند ، احزاب باید در بعد اقتصادی مردم فکر کنند.


3 مردم متشکل از اقشار مختلف هستند و دارای زبان ها ، سنت ها ، نماد ها و فرهنگ متفاوت میباشند که باید در جهت روابط حسنه و رفتار جمعی و با هم آنان توجه لازم صورت میگیرد و احزاب سیاسی افغانی نیز باید کوشش کنند تا همه ی اقشار مختلف عضو آن باشد و برای همه کار و مبارزه کند تا وحدت ملی که نیاز مبرم است بوجود آید.


4 مردم بخصوص در شرایط موجود در سایه سیاست زندگی میکنند و باید آگاهی سیاسی به آنها داده شود که تا اکنون آگاهی سیاسی  برای مردم از سوی احزاب به صورت  درست داده نشده موضوع دیگر با این هم چالاش های بالا و ضعف های که ذکر کرده ام چالش دیگری که دامن گیری احزاب سیاسی وضع مقرره از سوی وزارت عدلیه است که این وزارت شرایط  قانونی بر فعالیت احزاب وضع نمود و از جمله ماده های این قانون یکی هم داشتن دفتر فعال در کم از کم 20 ولایت کشور و احزابی که نتواند که در 20 ولایت کشور دفتر فعال داشته باشند مجوز آنها از سوی این وزارت به تعلیق در آورده میشود پس از مدتی از اعلام این قانون و بر بنیاد بررسی صورت گرفته توسط این وزارت از مجموع 55 حزب دارای مجوز فعالیت هیچ یک کار نگردیده که دفاتر  نمایندگی کم از کم در 20 ولایت کشور فعال سازند و به گفته صادر کننده این حکم این موضوع باعث میشود تا احزاب سیاسی افغانستان از احزاب سلیقه یی به احزاب شمولی تبدیل شوند ، ولی حالا سوال اینجاست که ایا این شرط از لحاظ قانونی و شرایط عینی جامعه توجیه پذیر است و یا خیر؟


با شرایط کنونی نمی توان این قانون و مقرره وزارت عدلیه را با در نظر داشت وضعیت عینی کشور قابل پذیرش دانست بر وزارت محترم عدلیه لازم است تا قوانین وضع عینی جامعه وضع کند تا احزای سیاسی بسوی افغانستان شمولی بروند


..


 


 


 


 About the author

160