زیر کاسه نیم کاسه ای است

Posted on at


فهرست پنج هزار قربانی سالهای ١٣٥٧ - ١٣٥٨ در تاریخ خونین افغانتسان ورق خورد.


این لیست را که تیم تحقیق و بررسی جنایات جنگی بین المللی مربوط پولیس ملی هالند انجام داده است، از طرف مقامات رسمی به طور منظم راجستر گردیده ، ثبت میباشد. این پنج هزار قربانی  شامل شکنجه و اعدام است.تیم ذکرشده موجودیت این لست را خاتمه دادن به تردد  وانتظار طولانی فامیل های قربانیان خوانده است، در حالیکه که از کشته شدن آنها چندین دهه گذشته است، وبه طور اطمینانی هیج کسی انتظار زنده ماندن اقاربشان را تا حالا ندارد.  چون در وقت آقای ببرک کارمل لیست 12 هزار شهید نشان داده شد.


وقتی که آقای صبغت الله مجددی در راس دولت قرار گرفت، عفو عمومی اعلان کرد وهمه زانوی خاموشی در بغل گرفته قاتل های اقارب شان را بخشیدند.


چون مردم می فهمیدند که  اگر قاتل های شهید های شان جزا داده شود، هرج ومرج بزرگی در دولت رخ خواهد داد، جنگ طولانی، دست هیچ کس را پاگ نمانده است، آنوقت همه اگر محاکه می شدند کسی برای دولت داری باقی نمی ماند.و امروز بازهم لیست همان شهدا است، هیچ فرفی با گذشته ندارد فقط شهدا گلچین شده است، و نکته ی ازهمه مهمتر این است و مردم را که  احساسی کرده است،فقط منبع افشاکننده تغییر کرده است.


اینکه چرا این منبع کوشش فاش همچون لیست را کرد، نیم کاسه ی زیر کاسه دارد.


علی شیر شهیر _ کابل


 About the author

160