شهید

Posted on at


 

 

 

تو ای شهید که در خون آغشته ای

 

ز بهر وطن جان را فدا کرده ای

 

برای لبخند بر لب کودکان

 

برای امید دل مادران

 

تو دلیرانه رزمیده ای

 

تو جاودانه جنگیده ای

 

تو ای شهید که در خون آغشته ای

 

برای آزادی و طن

 

 برای آبادی وطن

 

هزار قفس شکسته ای در ظلم را بسته ای

 

تو ای شهید که در خون آخشته ای

 

در خیالت سودای وطن

 

در رگ هایت گرمی عشق وطن

 

تو راه راست را سنجیده ای

 

به روی دردها خندیده ای

 

تو ای شهید که در خون آخشته ای

 

یادت گرامی.....

نویسنده : سوسن رحمانی


 

 

 

 About the author

susan10rahmani

susan rahmani one of the womensannex writer .

Subscribe 0
160