ناتو و اطلاعات 74

Posted on at


معلومات یکی از بخش های کلیدی عملیات ناتو می باشد. زمانیکه حرف از عملیات است, خطر و مردم ملکی نیز میتوانند مطرح باشند. سازمان ناتو ضرورت دارد تا به فناوری دست یابد که قصد و حرکت دشمن و همچنین مردم ملکی را بداد. ناتو به فناوری ضرورت دارد تا با استفاده از مجراهای متفاوت و منبع های گوناگون بین مردم ملکی و دشمنان احتمالی فرق بگذارد.تا هنوز دانستن سریع شرایط پیچیده در حال تغییر در قلب عملیات نظامی یک چالش باقی مانده است. ناتو با تهدید های شناخته شده و ناشناس روبرو است که سازمان های اطلاعاتی در جهت وضاحت و آگاهی از آنها کار میکنند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160