زمــــان رفته رفته پیــــام فردا را بـرای مان مـی دهـد

Posted on at


زمان رفته رفته دست آینده را برای مان می دهد زمان رفته رفته پیام فردا را برای مان می دهدبا گذدشتن هر روز در وجود مان این حس را ایجاد میکند که تا هستیم باید بریم ،باید برسیم ،باید توقف نکنیم با هر روزیکه مگذرد درس های زندگی برایم جالب و جالبتر واقع میشود


خنده،گریه ،افتادن،برخاستن برایم جالب ترین


 ستوره یی این کتاب که نامش زندگی است


میباشد آنچه که تا به حال از آن آموختن گرانبها است شاید هیچ استادی نمیتوانست عمق زندگی وراز زندگی کردن را برایم بفهماند جز خود زندگی چه گونه بایست فطرتأ رویه کرد


چگونه از دورغگویان دوری کرد. چگونه اشتباه دیگران را با یک لبخند به  فراموشی سپرد


بهترین درسهای بود که آموختم شاید در دنیا میلیارد ها انسان زندگی کندزیبا،زشت،خوب،بد، شیطان،مهربان،ولی در دنیایی که چشمان من آنرا دنبال میکند.بهترین مخلوق را میبیند که انسان است انسان ها اشرف مخلوقات هستند


واین خود گواه آنست که بهترین مخلوق ما هستیم پس بهترین بودن صفات ما است.


این دیده های ماست که جهان را چگونه نگاه میکنیم با چشم های بسته هر جا تاریک است


اما با چشم های باز هر جا روشن است .پس روشن بیبینیم زندگی را باروشنی ها و زیبایی که در آن نهفته است بیبینیم


تهمینه عزیزی


 About the author

160