د اطلاعاتو فناوری د افغانستان ښوونځیو کی

Posted on at


که څه هم ډیری کموالی تر اوسه د افغانستان تعلیم نظام رنجوی٫ مګر هغه زیارونه چی په دغه آخرو کالو کی شوی دی٬ تر یو اندازه یی د تعلیم لومړنۍ اړتیاوو ته یی ځواب ورکړی دی او د خلکو و زده کونکو د قناعت موجب کرځیدلی دی. مسئوالان وایی چی تر لسو کالو به د افغانستان ټولی اداری به د اطلاعاتی فن اوری سره مجهزه کړی او د افغانستان نظام به په برقی منظمه او مدیریت به یی کړو.


که د افغانستان ښوونځی د انټرنټ سره وصل شی او زده کونکی وکولی شی د دغه فن آوری نه استفاده وکړی. او د زده کړی سطح به هم پخپله پورته ولاړه شی. ځکه زده کونکی کولی شی د ورځنی منابعو ته ولاړ شی او نوی معلومات لاسته راوړی.او هم په کامپیوتر ټولکی کی د زده کونکو پیژندنه د انټرنټ سره په خصوصه توکه د مقالو لیکلو برخه کی په انکس فلم  او (examer content creator) تارنما کی ډیر شوی دی. او زده کونکی د ډیری مینی سره د خپلو مقالو لیکلو باندی په دغو تارنماګانو کی بوخت دی. او هم زده کونکی د درسی مسابقاتو چمتوالی باندی چی د ښوونځیو مابینځ کی برګزاره کیږی٫ بوخت دی.


او هم د ښوونځی اداره د ښونکو ارزیابی باندی د درسی ټولیکو نه یی دی. او د بهترینه ښونکی نه د معارف له خوا نه تقدیره کیږی. 
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160