مراسم عروسي درافغانستان

Posted on at


 


عروسي كردن جوانان يك مكلفيت شرعي وضرورت طبيعي انساني است كه در تمام دنيا در سن مساعي انجام ميشوددر گذشته ها كه مكاتب و مدارس به بيمانه امروززياد نبوداكثرا جوانان دسترسي به درس خواندن نداشتند خانواده هاي شان بعداز سن هفده وهجده به فكري عرسي شان ميشدن ولي در شرايط امروزي درس خواندن و تحصيلات ضروريات هر جوان است به اين سبب نا گزير اين بديده سن ازدواج را بالا برده تا بوهنتون را به آخر نرسانده باشند فكرازدواج كردن به ذهن شان نمي آيد بعدازتمام شدن تحصيل شان فاميل شان تصميم ميگيرند تا بسرش عروسي كند كه اين مراسم از خواستگاري تا تخت جمعي دوام ميداشته باشد .


 


  انتخاب دختر.


مادروخواهر بسر دختري را زير نظر مگيرند به بسر ميگويند بعد خواستگاري ميروند.


 


خواستگاري.


مادروخواهر ياعمه وخاله بسر به شكل بنهان به خواستگاري ميروند اگر رضايت فاميل دختر را گرفته بعد با چندين از زنان به شكل آشكار خواستگاري ميكنند ميگويند آرزو داريم بسر مارا به غلامي تان قبول كنيد بعدازرضايت فاميل دختر وخوددختر باكت شريني را به اعضاي فاميل بسر ميدهند وآنها شيريني را دربين خويشاوند خود تقسيم ميكنند


شيريني خوري .


 


قبل ازبر گزاري مراسم شيريني خوري خانواده داماد مصارف شيريني خوري راخريداري وآماده ميكنندومبلغي بول نقدكه باآن بدردخترجهيزيه دخترش را خريداري كندباچند نفربه فاميل عروس ميبرند وعده يي را دعوت مكنند نان ميدهند در ضمن اين دعوت ونانخوري مراسم چله بدل نيز صورت ميگيردبعد از مراسم چله بدل نامزادان مي توانند گاه گاهي باهم ديداركنند بعد از يك سال يا چندسال بعد باهم عروسي ميكنند.


 


شب خينه.


معمولايك شب قبل عروسي محفلي


از زنان خويشاوند در خانه عروس انجام ميشود مادر عروس مقداري خينه را تهيه كرده و به دست همه مي بندد


          


 


                       مراسم عقد نكاه.


مهم ترين اصل در عروسي عقد نكاح شرعي است بسياري از دوستان را با يك مولوي از محل ميآورند عقدنكاه عروس وداماد باهم صورت ميگيرد


                تخت جمعي.


 


تخت جمعي معمولا سه روز ياهفت روز بعد بر با مي  شود


 


د دربعضي مناطق وطن ما والدين دختر تاهفت روز هنگام چاي صبح به خانه دخترشان مي فرستند وخانواده شاه هم خودازان مي خورد وهم به  خانه اقارب توزيع مي كند .


 


.مراسم تخت جمعي محفل زنان است عروس را آراسته ساخته به آن تحفه ميدهند كه بنام رونمايي ياد مي شودبعد سه روز داماد خسر سلام ميروددر خانه خسر دست خسر وخوشوي خود را مي بوسدوآنها روي  داماد خود را مي بوسند وداماد را با صميميت     بذيرايي مي كنند.


          


 


                                         نويسنده شگوفه صديقي.


 About the author

160