نقش زنان در بازسازی اقتصادی

Posted on at


 


آیین رهایی بخش اسلام سرشت و خلقت زن و مرد را همسان دانسته اعطای مالکیت فردی استقلال اقتصادی و برابری حقوق زن با مرد از اشادات لایزال دین مبین اسلام میباشد . حمایت ازموقف زن در خانواده و اجتماع ، پاسداری از هویت وشخصیت ان و توانایی و اقتدار دادن به زن از زمره عنایت ویژه دین مقدس اسلام به حقوق زنان می باشد دین مبین اسلام  مشارکت اجتماعی را در حیات اجتماعی شرط وجود جامعه سالم تلقی نموده است 


در جامعه یی که زنان همګام با مردان حقوق و آزادهای سیاسی ، مدنی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ثبات، و امنیت عدالت اجتماعی آزادی و برابری تحقق نیافته توسعه اجتماعی نیز تحقق نخواهد یافت بر اساس مطالعات جامعه شناسان سیاسیون و اقتصاد دانان انکشاف و پیشرفت اجتماعی با مشارکت وسهم ګیری زنان در روند تحولات اجتماعی تبارز می یابد و نهادینه می ګرددحضور زنان در روند تحولات اجتماعی سال هایی اخیر و تحرک انان در ګستره مدیریت سیاسی  آموزش و پرورش اقتصاد خانواده و تجارت های کوچک حاکی ار خود اګاهی زنان در کشور بوده و مشارکت زنان عامل ګذار از  دشواری های کنونی جامعه در جهت توسعه و بازسازی همه جانبه تلقی می ګردد زنان  زمانی می توانند نقش و تاثیر خود را در روند تحولات ایفا کنند که برای  زودون فقر و تنګدستی دسترسی به امکانات بهتر بهداشتی و اموزشی داشته خود کفایی پولی مالی و داشتن تامین ګردد  افغانستان در استانه بازسازی همه ساحات اقتصادی و اجتماعی خویش قرار داشته بدون حضور جدی و مشارکت واقعی زنان بدون سرمایه ګذاری روی توسعه ظرفیت های کاری و مسلکی و بهره برداری های موثر از توانایی های بالقوه و بالفعل زنان و بدون تقویت معیارهای موثر دستاندرکار امور زنان پیشرفت ا قتصادی و بازسازی ثمر بخش نخواهد شد


افعانستان برای اتخاذ سیاست های توسعه زراعتی و تشدیدفعالیت های موثر مالداری توسعه صنایع محلی وسنتی ا قتصاد خانواده و راهندازی تثبیت های کوچک و متوسط به طور ګسترده به بسیج و سازماندهی توانایی زنان نیازمند است تحقق همه اهداف توسعه ا قتصادی به مشارکت تام و عام زنان ارتباط مستقیم داشته و کامیابی این سیاست ها با حضور و فعالیت ګسترده زنان تضمین می ګردددر تحقق سیاست های صنعتی کشور سهم زنان در تولیدات صنایع خفیفه و مواد غذایی نساجی سازی همراه به رشد ظرفیت مدیریتی انان متبارز خواهد بود


زنان می توا نند در امور بانکداری صحت عامه تعلیم و تربیه تثبیت های کوچک و متوسط خدمات مخابراتی انتقالاتی و سایری سکتور های سهم موثر و بارزداشته باشند هم اکنون حضوری ګسترده و همه جانبه زنان در بخش های فوق این امیدواری را تقویت می بخشد که چشمانداز سهمګیری و مشارکت زنان در فرایند تحولات اقتصادی مسیر روبه رشد و بالنده داشته این امیدواری را تقویت می کند که با  حضور خویش در همه ساحات حیات اقتصادی می توانند بازسازی و توسعه اقتصادی را سرعت و تحرک بیشتر بخشند 


     نویسنده و ژورنالیست + عبدالرحمن منګل


 About the author

160