اولین فابریکه برق در افغانستان

Posted on at


 

 برق از نیمه اول قرن بیستم به این طرف به حیث مهمترین شکل انرژی در زندگی صنعتی و سایرفعالیتهای بشری مطرح شده است.

ادیسن امریکائ اولین دانشمند که به کشف فزیکی در سال( 1848)لامپ رشته ای را کشف کرد.

میتوانیم بعد از مطالعه دریافت کنیم آن چیزی که به عنوان برق ما آنر یاد میکنم ودر فابریکه ها و اسباب خانه از آن استفاد می شود توسط مایکل فازادی دانشمند و فزیکدان و شمیدان انگلیسی که با زمینه های الکترومقناطیس والکتروشیمی مرتبط بود در سال 1867اختراع کرد

 .

زمانیکه نهضت صنعتی مدرن در شرق رواج پیدا کرد در افغانستان پشرفت های برق انکشاف کرد و برای اولین بار فابریکه در ولسوالی جبل السرج ولایت پروان بین سالهای 1290و 1293هجری شمسی به کمک متخصیصن انگلیسی سروی نقشه برداری شد و با دو توربین به ظرفیت 1500کیلوات در سال 1300آغازبه فعالیت نمود .اولین بند برق آبی کشور که در ختم دریای سالنگ اعمار شد و اکنون نیز فعالیت دارد لیکن ساختار و سامان آلات قدیمی بند با همین تحولات از طی از سه دهه جنگ در کام آتش ونابودی فرو رفت است

 .

خوشبختانه در همین سال های اخیر که توسط تیم باز سازی ولایتی پروان مربوط به ایالات متحد امریکاست که توسط یکتن از انجینران ورزیده چینای بنام جیحون به کار آغاز نمود است .که 4000خانواده میتواند از نعمت روشنی برق مستفید گردد.

امروز مردم آن ولسوالی میتوانند به گونه بهتر از برق  در تمام عرصه زندگی استفاد نمایند .اما طوریکه  بتوانند از آن به منافع ملی مفاد را تحویل دهند. نویسنده(عبدالقهار کبیری)

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                                          About the author

160