نقش جوانان در انکشاف و ترقی کشور

Posted on at


با توجه به اینکه جوانان از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوانی همانند تربیت و مسولیت پذیری وجدان کاری سازگاری اجتماعی و مشارکت پذیری فعال برخوردارند.


بنابر این سهم بزرگ در شکل دهی سرمایه های انسانی و علمی داشته باشند.


سرشت جوانان چون زمینی غنی و پاک میباشد که امکان رشد هر گونه بذری در آن وجود دارد. امروز نبض کشور و پیشرفت و توسعه جامعه به دست جوانان آگاه و سخت کوش رقم خواهد خورد که با جدیت و درایت زمینه های سر بلندی و ترقی و پیشرفت کشور را فراهم میسازند و به توفیق و تایید الهی در صنوف درسی و محافل علمی/ فرهنگی/ اجتماعی و.... با تعامل و نشاط فراوان حضور فعال و مستمر داشته و در افق آینده کشور یک افغانستان آباد و پر نعمت را ترسیم خواهند کرد.


یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشورها سرمایه گذاری بخاطر تربیت و آموزش جوانان و نسل آینده شان میباشد.


نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک پر تلاش و با احساس میتواند نقش خوبی در توسعه و پیشرفت یک جامعه داشته باشد. با پایان یافتن سه دهه نا امنی در افغانستان و به وجود آمدن زمینه تحصیل جوانان کشور روز به روز به رشد و انکشاف کشور علاقه مند به تاسیس مراکز فرهنگی و یا اقدام به ایجاد انجمن ها و اتحادیه های جوانان به فعالیت در عرصه های سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی و اقتصادی کشور می پردازند.


افغانستان به جوانان نیاز دارد جوانان متقابلا در عرصه های یاد شده با همت اند و پشت کار دارند جوانان اند که صلح در کشور تامین خواهد شد و کشور به پیشرفت و سعادت خواهد رسید جوانان باید ملی بیندیشند با تفاهم و احترام به نظریات یک دیگر با تبادل افکار و اندیشه های شان به منظور هماهنگی میان شان افغانستان را آباد سازند.


جوانان و نو جوانان چشمه جوشان نیرو و استعداد هستند.


جوان یعنی آینده.


جوان خووب برای یک کشور پیشرفته یعنی آینده خوب.


جوانان و نو جوانان ما اهل فکر کردن/ دریافتن و تحلیل کردن باید باشند.


جامعه ما الحمدلله از میلیونها جوان دختر و پسر برخوردار است این مایه افتتخار برای مردم ماست.


آینده با حرف ساخته نمیشود با کار مومنانه و هوشمندانه ساخته میشود جوانان باید کار کنند آنهم کار هوشمندانه و برخوردار از نیزوی ایمان عمل صالح / عشق و علاقه به میهن و تامین وحدت ملی و هماهنگی و پشتکار و مساعی و تلاش های خسته گی ناپذیر شبانه روزی برای عبور از دشواری ها.


جوانان صلح و امنیت دائمی و سر تاسری را در کشور تامین کنند.


وظیفه جوانان است که علی رغم موانع و توفان ها و حوادث و مشکلات به مسولیت های خود عمل کنند و از زیر بار مسولیت و امانت داری شاخا خالی نکنند در راه اعمار و باز سازی کشور گام بردارند.About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160