حد اکثر استفاده از زندگی

Posted on at


برای بهره بردن از زندگی و بدست اوردن پیروزی در کار ها .که سعادت حقیقی وابسته به ان است باید این چهار شیوه  را باید به خاطر داشت ...

یک معلوم کنید که زندگی از شما چه میخواهد یعنی این که هدف های خود را در زندگی مشخص کنید بعدا را برای رسیدن به ان ها را پیدا کنید اشخاصی که چنین افکاری در زندگی دارد از  زندگی به قدری بهره میبرد...

یکی دیگر از قواعد شناختن نقاط ضیف انسان است ..وبر تمام کار ها منفیکه دارد به ان پی برده وبر انها غلبه کنند او میتوانند که راهای مثبت را در زندگی پیدا کنند..

نقشه یی برای شیوه کارها ی خود در نظر میگیرد باید شیوه عملی وپسندیده باشد.هرانسان باید در هر لحظه زندگی دخود داری هدف بزرگتری باشد بشر از راه ایمان به خدا می توانند نیروهای عظیم وجدید خود را به کار بیندازد..

 نکته< بسیار ازمردم در عصر حاضر دستخویش نا امیدی و تسلیم زندگی شده اند زیرا حساس میکنند که بر سرنوشت خود حاکم نیستند>

خوشبختی حقیقی زمانی بدست میاید که انسان مشغول کار باشدعامل اصلی و ضرووی زندگانی توام با کامیابی   شادی و سعادت است .مادرم همیشه به من میگفت بدون کار نمیتوان به مقصد رسید

دلیر و امیدوار زندگی کنید  ولذت سعی وعمل را بچشی تا همیشه با نشاط باشید و از زندگی بهره ور شویدAbout the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160