معلم معمار تفکر جامعه

Posted on at


امروز پنجم اکتوبر مطابق به سیزدهم میزان روز جهانی معلم است.


در چنین روزی در کشور ما نیز از مقام معلم و زحمات دلسوزانه و فداکارانه او با برگزاری محافل و مجالس تجلیل  به عمل میآید. شخصیت های سیاسی و فرهنگی، نهادها و دولتها از تلاشها و ایثار گری های معلم به عنوان استاد و پدر معنوی جامعه سخن میگویند. شاعران و نویسندگان در وصف معلم اشعار دلچسپ سروده و داستان ها می نویسند. مردم نیز از معلم و مقام والای او با احترام یاد میکنند. واقعیت هم همین است .آری بزرگان یاد گیری و یاد دادن، تعلیم و تربیه را به منزله عبادت دانسته اند.


یاد گیری و کسب علم و دانش در دین اسلام یک فریضه برای هر زن و مرد مسلمان قرار داده شده و باید گفت که این فریضه یک طرفه نمی باشد، بلکه یک روی آن آموختن علم است و روی دیگر آن این است که هر شخص دانش و آموخته های علمی اش را در اختیار دیگران قرار بدهد یعنی در عین حالیکه می آموزد به دیگران نیز بیاموزاند.این معلم است که با تحمل مشکلات و محرومیتها هم به کسب دانش خود میکوشد و به معلومات خود افزوده مرحله آموختن را سپری میکند و هم سخاوتمندانه و یا حوصله فراوان که مختص یک معلم است، اندوخته های علمی خود را از طریق تعلیم و تربیه در اختیار فرزندان جامعه میگذارد و این بزرگترین سخاوت و ایثار معلم است که بدون چشمداشت چیزی انجام میدهد . از اینرو جا دارد معلم را، پدر معنوی جامعه بدانیم و او را معمار واقعی تفکر در جامعه قلمداد کنیم و به مقام والا و معنوی اش ارج بگذاریم و روز معلم را به پاس خدمات ارزنده اش گرامی بداریم.تعلیم و تربیه اولاد جامعه در دست معلم میباشد. بعد از آغوش خانواده، آغوش معلم و مکتب بهترین جای برای رشد اولاد بشر به شمار میآید. یعنی شخصیت فکری هر شخصی پس از دامن پدر و مادر در دامن معلم و مکتب شکل می گیرد.


معلم در تربیه و آموزش متعلمین نقش بسیار برجسته و بزرگی دارد . بزرگترین شخص ازنظر موقعیتهای اجتماعی در هر مقام و رتبه ای که باشد خود را شاگرد یک معلم میداند و به شاگردی اش افتخار میکند . معلم در تعلیم و تربیه اولاد بشر نقش پای انبیاء الهی را تعقیب میکند از این جهت مبالغه نخواهد بود که بگوئیم :


" معلمی شغل انبیاء االهی است".
About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160