هرات شهر خربوزه...

Posted on at


نمیدانم متوجه این موضوع شده اید تا حال، در اکثر چوک های شهر هرات عکس والی هرات با اقای کرزی به بیلبورد ها نصب گردیده

این یعنی چه؟

آیا والی صاحب از چهره ای همایونی شان خوشش میاید؟
یا مردم از ایشان زیاد راضی و خوشحال اند!

و ارزو دارند که هر روز جهره ایشان را زیارت کنند؟

یا که جناب شاروال صاحب دیگر راهی برای مصرف بودجه بخش فرهنگی شاروالی هرات ندارند...

قابل ذکر است که هزینه نصب و کرایه هر بیلبورد ماهانه در هرات حداقل 600 دالر امریکایی میباشد.

 About the author

160