منظومه شمسی چگونه به وجود آمد؟

Posted on at


منظومه شمسی ازخورشید وگروهی متشکل از9 سیاره که به دور آن درگردش هستند،تشکیل شده است.شش سیاره آن قمرهای مخصوص خود را دارند.بعلاوه حدود1500 شبه ستاره وستاره دنباله داردرمنظومه شمسی وجود دارد.خورشید به همرای خانواده اش درفضاحرکت میکند.تمام سیارات دراطراف خورشید درحرکت هستند.واین به علت جاذبه بسیار زیاد آن است.


آیامیدانید منظومه شمسی چگونه بوجود آمد؟


مطالعه سیارات موجود درمنظومه شمسی آشکار نموده که این اجرام آسمانی دریک مسیر به دور خورشید میچرخند.این کشف مارا به این نتیجه میرساند که کل منظومه شمسی در یک حالت تشکیل شده است.درمورد منشاه منظومه شمسی دو فرضیه مطرح شده.برطبق یک تهوری الیارد هاسال پیش ستاره ای باسرعت ازکنار خورشید عبور نموده وباآن برخورد کرده است.بر اثر این برخورد قسمتی از خورشید ازآن جدا شده وشروع به جرخش به دور آن نمود.این ستاره بعد ها به تکه های دیگری تبدیل شد.و9 سیاره را تشکیل داد


.


برطبق تهوری دوم ،منظومه شمسی ازابر بسیار بزرگ ازگاز ها وغبار هامنشآ گرفته است.نیروی جاذبه اتم گازها .غبارهارا طی ملیون ها سال به یکدیگر نزدیکتر ساخته است.باگذشت زمان این ابرها به شکل یک صفحه گردآمده وشروع به چرخش به دور محور خود نمود.درمسیر زمان این صفحه به چندین تکه تبدیل شد.و90 درصدجرم صفحه درمرکز آن متراکم شده و10 درصدباقی مانده بصورت حلقه های درآمده وشروع به چرخش به دورمرکزمتراکم شده خود نمودند.این جرم مرکز بعدها خورشید وحلقه های سیارات را تشکیل داد.به علت جاذبه مرکزی خورشید شروع به انقباض نمودودرنتیجه اندازه آن کوچکتر شد.دمایش نیز افزایش یافت.این افزایش دما باعث فعل وانفعالات هسته حرارتی درداحل آن شده وموجب داغتر شدن وتشعشع نور وحرارت ازآن گشت.کل منظومه شمسی به وسیله نورخورشید روشن میشود.خورشید به تمام سیارات ،ازجمله زمین،نور میدهد.این تهوری دراصل به وسیله ریاضی دان مشهورپیرسیمون لاپاس (فرانسه)درسال1796 مطرح شد.وباکمی تغیر وتبدیل بعد ها کشف شد،وبه طور وسیعی مورد قبول قرار گرفت.   About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160