کاشکه سر بشکند .پابشکند .دل نشکند هنر نیست بلکه یک تیر است که خیلی محکم به قلب یک انسان می خورد . بعضی ها عادت دارن.دل ر

Posted on at


 

دل شکستن هنر نیست بلکه یک تیر است که خیلی محکم به قلب یک انسان می خورد . بعضی ها عادت دارن.دل رازود می شکنند .اما نه زمانیکه قلب یک   انسان می شکند  پیوند کردن آن بسیار یک کار مشکل است .تا آن دل به حالت اولی خود برگردد .اما او هر چقدر هم که کوشیش کند به حالت اولی اش بر نمی گردد .هر لحظه همان زخم زبانی که برایش گفته شده یادش می آید .وحتآ کسانی هم هستند که زندگی به سر شان تنگ می آید

 

 

.بخاطر زخم زبان وطعنه گفتن مردم از زندگی خود گذشته  دست به خود کشی می زنند .پس ما مسلمان هستیم  چرا یک انسان را به این وضیعت آغشته کنیم بااین طعنه زدن وزخم زبان گفتن .پس تو ای مسلمان کلید در بسته باش امید قلب شکسته کسیکه قلب ودل شکسته دارد خداوند ج هم دعا وهم نفرینش را زود مستجاب می کند .پس چرا ما خود را به این نفرین آغشته کنیم چرا به دعایش نکنیم ؟وقتی یک شکسته دل آه بکشد زمین وزمان را به خروش می آودرد .پس تو چنان رفتار کن که در نامه اعمالت نوشته شود بدون حسرت وپشیمانی .زمانیکه ما دل یک مسلمان را بدست آوریم مانند اینکه ما به حج خانه کعبه رفته باشیم همین قدر فضیلت دارد .تنها حج کردن مهم نیست که ما حج خانه کعبه برویم وقلب یک انسان را هم بشکنیم بلکه بدست آوردن دل یک حج است.چنانچه میگویند 

دل بدست آور که حج اکبر است                    از هزاران کعبه یک دل بهتر است

 

 

 

بدست آوردن دل خیلی مهم است در تمام عرصه زندگی .چرا که دل از تار مو هم نازک تر است باید همیشه متوجه رفتار .گفتار. وکردار خود باشیم .تا قلب ودل کسی از ما نرنجد .چون رفتار .گفتار .وکردار خوب باعث میشود که خداوند ج از ما خوش شود .ومردم هم مارا دوست داشته باشند. وبا نظر بلند به سوی ما بنگرم واحترام قایل شوند پس ما باید همیشه کوشیش کنم که کسی از دست ما آزرده نشود.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 About the author

160