زندگی در زندگی

Posted on at


بنام الله یکتا


زندگی در زندگی :بسیار از انسان ها منتظر هستند که معجزه در زندگی شان اتفاق بیفتد اما نمیدانند که این خودشان هست که میتوانند معجزه را در زندگی شان ایجاد کند


قسمیکه خداوند و پیامر(ص) ما را به اینین فرا خوانند که سر چشمه زندگی است باید ان را بپزیریم


هر شخص چه زن چه مرد مسلمان باشد کار شایسته که انجام دهد خداوند (ج) او را به زندگی پاکیزه زنده میدارد و پاداش انان را مانند بهترین کارهای شایسته که میکردند میدهد


ودرزندگی دنیا و اخرت شان شادی و بشارت نصیب شان میگرداند واین خودش یک پیروزی و کامیابی بزرگ است


چنانجه که هم ما میدانیم خداوند (ج) کسانیکه ایمان (ایمان راسخ ) اوردند در دنیا و اخرت انهارا استوارمیدارد


پیامبران کسانی را که ایمان اوردند در زندگی دنیا ودر روز که گواهان برمیخیزد یار میکند و میگویند که ما دوستداران و سروران شماییم در زندگی دنیا و اخرت ودر ان جهان هر چه دل شما ارزو کند وهر چه بخواهد برای شما اماده است


خانه اخرت خانه زندگی سرشار وکامل استچند موضوع دیگر :


زندگی مادی :


میگویم بر محمد وحالش درود فرست وبه برکت قران فقرونیازمندی مارا جبران کن و زندگی فراخ وروزی گسترده نصیب ما ساز


زندگی روحی :


میگویم خدایا : به برکت قران مارا از صفات ناپسند و اخلاق پست دور کن ومارا از انگیزه های نفاق نگاه دار


ساعات مرگ :


چقدر سخت است به هنگام مرگ رنج جان کندن وتلاش ناله کردن وبه شمارافتادن نفس را در ان هنگام که جان به گلوگاهها میرسد وگفته میشود ایا شفا دهنده هست ؟ به برکت قران برما اسان کن یعنی در ان هنگام که فرستنده مرگ برای گرفتن جان ازپرده های غیب اشکار میشود واز کمان مرگ تیرهای وحشت جدایی را به سوی ما پرتاب میکند واز زهر مرگ جامی جانشکاف برای ما امده میسازد و رفتن به سرای دیگری برای ما نزدیک میشود وکردارها مانند گردنبند های برگردنها میاویزد وگورها جایگاه همیشگی ما میشود تا روزتلاقی ( دیدارمجدد , رستاخیز )منزلگاه های کرامت :


میگویم خدایا : برمحمد وحالش درود فرست وقران را وسیله رسیدن ما به شریف ترن منزلگاه های کرامت قرار ده وان را برای ما نردبان ساز برای بالا رفتن به جای گاه سلامت و وسیله ای برای نجات  در روز قیامت و دست اویزی برای دست یافتن به نعمت های سرای جاودانی ....


نویسنده : موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160