علت های درد شکم در نوزادان یا کولیک

Posted on at


  مادران اساس یک خانواده را تشکیل می دهند با رفتار و اخلاق خویش کودکان خود را پرورش می دهند و ان ها را به اینده ی درخشان رهنمایی می کنند یک نقش مهم دیگر مادر که بسیار باید توجه داشته باشد در زمان نو زادی طفل می باشد مادران  باید توجه یشتری نسبت به نوزادان کوچک که در سنین 3 الی تا8  ماهه هستند داشته باشند نوزاد دز ان مقطع سنی بیشتر نیاز ه مار دارن مادر باعث ارامش روحی وروانی وجسمی ان ها می باشد مادر  انقدر به نوزاد توجه داشته باشد که اگر ناارامی و یا گریه غیر طبیعی برایش پیدا شود مادر بداند که علت ناارامی  نوزاد چه می باشد و از درد در کدام قسمت های بدنش می باشد.

 در نوزدان دردشکم بسیار رایچ است از روزی که نوزاد چشم به دنیا می گشاید ودر ابتدا شیر مادر را می مکد برایش درد های عادی شکم پیدا می شود این درد ها طبیعی می باشد و ممکن است بعضی وقت درد های غیر نارملی به وجود بیاید در شکم نوزاد که باعث گریه کردن  نوزاد می شود و باعث تشویش مادر درد های طبیعی می شود در این حالت با نوازش یا مالیدن پشت  کمرکودک می توانید به کاهش فشار شکم وی کمک کنید نوزاد و چند قطره گریواتر در شیر ارامش بخشد

.

 اما دردهایی که نوزاد را زیاد ناارام کند اگر نوزاد چند روزه باشد باید از نافش یا قسمت دیگر از بدنش می باشد که با شیر خوردن هم ارام نشود حتما باید پیش داکتر تحت تداوعی قرار بگیرد اما اگر نوزاد چند ماهه باشد باید که علت درد را پیدا کنیم از کجا می باشد اگر درد را پیدا کنیم و بدانیم که از شیر مادر است باید که از خوردن غذا های باد گین و  سخت و لبنیات مادر تا مدتی خوداری کند مثل لوبیا .عدس و سبزیجات وحبوبات  تا درد شکم نوزاد کاهش یابد مطمئن شوید که حین شیردهی هوا وارد دهان کودک نمی شود. و بعضی وقت میشود که از دواهای گیاهی و جوشانده ها استفاده کنیم مثل شاه پسند . جوانی بادیان . بابونه .

 اما هشدار که در مصرفش زیادی روی نکنیم نوزاد را در آغوش بگیرید و با او صحبت کنید. قدم بزنیدتاب دهید یا با سرعت راه بروید در بعضي از کودکان قرار گرفتن در جاهاي  و مکان های ساكت و آرام مي‌تواند كمك کند تا برای  کودکتان ارامش بخش باشد

 About the author

160